Projekt "Małopolska Niania"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Jakie wsparcie można uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:
-Wsparcie podstawowe 2 150 zł/mc
-Wsparcie podwyższone 3 010 zł/mc
-dla rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022)
-obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kto może skorzystać?
-Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z Małopolski:
-Pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.
-Przebywający na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/wychowawczym, chcący powrócić do pracy.
-Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.


Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Wnioski należy przysyłać na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl.

Informacji o ww projekcie można uzyskać telefonicznie  nr tel 12 422 06 36 w.23 lub 698 897 002

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

W załączeniu zamieszczamy Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami

Kategorie
Komunikaty