Projekt OZE II

Szanowni Państwo,
 informujemy, że Gmina Żegocina zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne. 

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto inwestycji , co oznacza, że po stronie mieszkańca będzie obowiązywał wkład własny w wysokości 10 % do kwoty netto oraz podatek VAT.  

1.      Ogólne informacje o założeniach projektu:

⇒  W projekcie mogą wziąć udział chętni właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Żegocina.
⇒  Zamontowane instalacje nie mogą  być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
⇒  Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że na miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia elektryczna bądź energia cieplna wyprodukowana z zamontowanej w ramach projektu instalacji nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem Wnioskodawcy zobligowani są do posiadania oddzielnego licznika energii na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
⇒  Projekt będzie realizowany przez Gminę Żegocina jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2.
⇒  Gmina Żegocina dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej procedurze, wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, wytycznych, dokumentów programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.

2.      Dofinansowanie można przeznaczyć na:

⇒ zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
⇒ zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
⇒ zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
⇒  zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału Wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

3.      Procedura zapisu:

⇒  Uzupełnić ankietę uczestnictwa dostępną na stronie Urzędu Gminy Żegocina,

Ankieta

⇒ Dostarczyć uzupełnioną ankietę uczestnictwa do Urzędu Gminy w Żegocinie pok. nr 23,
⇒  Podpisać umowę użyczenia nieruchomości na cele projektu w 2 egzemplarzach dostępną na stronie oraz  w Urzędzie Gminy Żegocina.

Umowa_użyczenia  

Nieruchomości zakwalifikowane do projektu z listy podstawowej na dalszym etapie realizacji, będą musiały przejść weryfikację techniczną możliwości posadowienia wybranej instalacji co może wiązać się z dodatkowym kosztem po stronie mieszkańca.

4.      Termin i miejsce składania dokumentów.

⇒  Składanie ankiety oraz podpisywanie umów użyczenia nieruchomości prowadzone będzie w terminie do  08.03.2024  r., w Urzędzie Gminy Żegocina – pokój nr 23.

5.      Postanowienia końcowe
⇒ Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety na jeden lokal mieszkalny wydzielony w Księdze Wieczystej – posiadający odrębny licznik, w którym Wnioskodawca wskazuje montaż wybranej instalacji.
⇒   Wnioskodawca musi być właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego, w którym będzie montowana instalacja i posiadać aktualny wpis do Księgi Wieczystej. 
⇒ W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na warunki zawarte w umowie organizacyjno-finansowej.
⇒ Do projektu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Żegocina z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp., na dzień złożenia wniosku.
⇒   Gmina Żegocina zastrzega sobie możliwość uwzględnienia priorytetowego wsparcia osób objętych ubóstwem energetycznym.

Informacji dotyczących naboru uzyskać można telefonicznie w Urzędzie Gminy Żegocina pod numerem tel.: 14 648 45 37 w godzinach pracy Urzędu.

Kategorie
Komunikaty