RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030, zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żegocina, a także w związku z Zarządzeniem Nr 0050.441.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 – w dniach 18.01–22.02.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030.

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom:

  1. z mieszkańcami gminy,
  2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
  4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Gmina Żegocina włączyła w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

5.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej (Gmina Łapanów).

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3-5 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 18.01.2022 r. do dnia 22.02.2022 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zegocina.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030”.

c)      bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu.

d)      elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /urzadzegocina/skrytka.

2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbyło się w dniu 21.02.2022 r. o godz. 14:30. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Radnymi Rady Gminy Żegocina.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316, w sekretariacie lub dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu.

Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 11.01.2022 r. w następujących formach:

–        na stronie internetowej gminy (www.zegocina.pl) w formie publikacji Zarządzenia Nr 0050.441.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030;

–     na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugzegocina) w formie publikacji Zarządzenia Nr 0050.441.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030;

–     w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żegocina;

–     w prasie na stronie monitorurzedowy.pl: numer ogłoszenia: 1576839, data wprowadzenia: 11 stycznia 2022 r.

 

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030, dostępne były od 18.01.2022 r.:

–        w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316 w sekretariacie lub dzienniku podawczym, w godzinach pracy Urzędu;

–        wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żegocina (www.zegocina.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugzegocina).

            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami, które odbyło się w dniu 21.02.2022 r. o godz. 14:30 oraz spotkanie konsultacyjne z członkami Rady Gminy Żegocina w budynku Urzędu Gminy Żegocina.

            Podczas spotkań przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi.

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wypełnione formularze uwag oraz 1 pismo z uwagami Dyrektora RZGW w Krakowie. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w całości.

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, zawiera poniższa tabela.

Wojciech Wrona

Wójt Gminy  Żegocina

 

raport-new.jpg
Kategorie
Komunikaty