Relacja z XI Sesji Rady Gminy Żegocina – 2.09.2019

kmirowska

Po wakacyjnej przerwie, swoje obrady wznowiła Rada Gminy Żegocina , która w poniedziałek 2 września spotkała się w ramach XI sesji Rady Gminy. Na sali obecnych było 13 radnych (nieobecni radni: Marek Pajor i Adam Nożkiewicz). 

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy zarządzoną przez przewodniczącego Rady Grzegorza Gołębia, ku pamięci poległych w II Wojnie Światowej. Następnie przewodniczący Rady pogratulował nowym dyrektorom placówek oświatowych: pani Joannie Sroka (dyrektor przedszkola w Łąkcie Górnej) i pani Lucynie Nowak (dyrektor szkoły podstawowej w Bytomsku) wygrania konkursów na wyżej wymienione stanowiska. Sukcesu pogratulował także wójt Wojciech Wrona, życząc powodzenia w pełnieniu tej niełatwej posługi, a następnie wraz z przewodniczącym Rady wręczył paniom symboliczne bukiety kwiatów. Pani Joanna Sroka i Pani Lucyna Nowak wyraziły nadzieję na dobrą współpracę z samorządem i Radą Gminy Żegocina. 

Gościem sesji był także radny Województwa Małopolskiego – Stanisław Bukowiec , któremu przewodniczący rady Gminy Grzegorz Gołąb przybliżył najbardziej palące problemy Gminy Żegocina. W krótkim przemówieniu, radny Stanisław Bukowiec podziękował za owocną współpracę z samorządem Gminy i poddał propozycje pozyskania środków zewnętrznych na niektóre gminne inwestycje, jak modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa szkoły w Łąkcie Górnej. Pogratulował także wielu wydarzeń kulturowych, które stały się udziałem naszej gminy. Wójt gminy Wojciech Wrona podziękował za dobrą współpracę, pomoc w pozyskiwaniu środków i życzył powodzenia w nadchodzących wyborach. 

Następnie, wójt gminy w swojej informacji międzysesyjnej zawarł między innymi informacje o: 

- oddaniu do użytku budynku przedszkola w Łąkcie Górnej, mimo problemów przetargowych (przy okazji podziękował wszystkim, którzy pomagali w pracach – radzie sołeckiej, Stowarzyszeniu z Nurtem Sanki, rodzicom dzieci ze szkoły w Łąkcie Górnej, sołtysowi wsi panu Tadeuszowi Staremu oraz mieszkańcowi, który podarował część gruntu na poszerzenie drogi dojazdowej do szkoły) 

- inwestycjach w budynku ZS w Żegocinie oraz zmianie organizacji ruchu w jego rejonie, inwestycjach w budynku SP w Bytomsku i przedszkolu w Żegocinie, planowanym przetargu na remont kotłowni w budynku SP w Rozdzielu 

- funkcjonowaniu basenu w Łąkcie Górnej podczas wakacji 2019 

- możliwości pozyskania środków na swój biznes z LGD Dolina Raby 

- spotkaniu z Ministrem Edukacji i deklarowanej pomocy dla szkół w małych gminach 

- udziału w konwencie wójtów- podziękowaniu dla sołtys Bytomska pani Alicji Guzik za organizację 2 pikników w czasie wakacji 

- powołaniu pana Dariusza Waligóry jako p.o. dyrektora ZGK w Łąkcie Górnej - spotkaniu w sprawie budowy wieży widokowej na Kamionnej 

- spotkaniu z Ministrem Wojsk Terytorialnych w sprawie zorganizowania w październiku na terenie gminy manewrów obrony terytorialnej 

- planowanym na wrzesień korytkowaniu w przysiółku Kowalówka 

- podpisaniu porozumienia w sprawie dalszego prowadzenia klasy straży granicznej w ZS w Żegocinie 

- spotkaniu z przewoźnikami w ramach planowanych nowych linii kursowych (Kamionna-Bełdno-Żegocina, Kamionna-Łąkta Górna) 

- podziękowaniu dla wiceprzewodniczącego rady Zbigniewa Michury za współorganizację 726. Urodzin Żegociny i koncertu „Requiem dla świata” 

Po informacji międzysesyjnej, przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb poprosił o egzekwowanie od przewoźników na trasie do Bochni, dokładnych rozkładów jazdy. Radny Robert Jędrzejek apelował o zwiększenie częstotliwości kursów na trasie Limanowa-Kraków (wójt zadeklarował złożenie do przewoźnika odpowiedniego pisma). Sołtys Tadeusz Stary zapytał o przetarg na ustabilizowanie chodnika w Łąkcie Górnej, na co wójt odpowiedział, że na te prace ogłoszony jest przetarg z terminem wykonania do końca listopada. Natomiast lewoskręt przy szkole w Żegocinie i trzeci pas na Widomej nie będą wykonywane w tym roku. Przewodniczący rady zwrócił także uwagę na dopilnowanie odprowadzania wody opadowej na Widomej. 

Następnie interpelacje złożyli: radna Zofia Grabska i radny Tomasz Janiczek.  

Informacja z wykonania budżetu gminy Żegocina za I półrocze 2019 r. będąca kolejnym punktem sesji, została przyjęta wpisem do protokołu i zostanie umieszczona w BiP-ie. 

Następnie, radni jednogłośnie podjęli poniższe uchwały : - Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 104,22 m2 w budynku nr 282 w Żegocinie położonego na działce nr 370 w Żegocinie. - Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą działki nr 89/4 obręb Bytomsko. - Uchwała Nr XI /92/ 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019-2027. - Uchwała Nr XI/93/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2019r. - Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu, na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina w km 8+900 – 8+908 w miejscowości Żegocina polegająca na budowie przejścia wyniesionego”. - Uchwała XI/95/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żegocina. - Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. - Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina. - Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Uchwała Nr XI/99/2019 w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część A 

W wolnych wnioskach , przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb podziękował wójtowi za opiekę nad Urodzinami Żegociny, wiceprzewodniczącemu rady Zbigniewowi Michurze oraz dyrektor CKSiT Monice Książka-Leśniak za organizację tego wielkiego wydarzenia, a sponsorom za wszelką pomoc finansową. Poinformował także o powołaniu 5-osobowego zespołu do przygotowania zmiany metody wyliczania opłat za śmieci. Poprosił także o interwencję w sprawie samochodów ciężarowych zaparkowanych na parkingu pod os. Przybyszówka oraz o obsypanie poboczy w Bełdnie w stronę lasów państwowych. Radny Paweł Janiczek podziękował pozostałym radnym i wójtowi za włączenie się w akcję czyszczenia cmentarza na Biedroniówce. Prosił także o odwodnienie terenu obok piekarni przy Ośrodku Zdrowia. Radna Zofia Grabska zachęciła do udziału w projekcie „Mozart kontra Sinatra”. Radny Grzegorz Kokoszka podziękował CKSiT w Żegocinie za organizowanie podczas wakacji zajęć dla dzieci oraz poprosił o odwodnienie fos w przysiółku Madejówka w Łąkcie Górnej. Radny Tomasz Janiczek pytał o remonty z funduszu powodziowego, a wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Michura prosił o wykonanie progu zwalniającego obok szkoły w Łąkcie Górnej i dokończenie malowania znaków poziomych na Konicach. 

Głos zabrała także skarbnik gminy – pani Małgorzata Matras w sprawie możliwości płacenia przelewem za obiady w szkołach jak i opłat za przedszkole – być może już od października br. 

 Po tym przewodniczący zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty