RELACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY ŻEGOCINA – 22.09.2021

kmirowska

XXXI sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się w środę 22 września. Oprócz 9 radnych brali w niej udział: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Ekodoradca Wojciech Grela, Pani Ewa Bukowiec, Sołtys Bytomska Alicja Guzik oraz Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary.

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb rozpoczął obrady witając wszystkich radnych, wójta oraz gości, po czym nastąpiło odczytywanie i podejmowanie uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXXI/226/2021 w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Żegocina.

- Uchwała Nr XXXI/227/2021 w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

- Uchwała Nr XXXI/228/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina   na 2021 r.

- Uchwała Nr XXXI/229/2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Żegocina od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Żegocinie.

- Uchwała Nr XXXI/230/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

- Uchwała Nr XXXI/231/2021 w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żegocina na rok szkolny 2021/2022.

- Uchwała Nr XXXI/232/2021 o zmianie uchwały Nr XXX/223/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 7 lipca 2021r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu, na realizację zadania  pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina polegającej na budowie chodnika  wraz z  poszerzeniem jezdni   w km 8+389 – 8+624 w miejscowości Żegocina”.

Kolejny punkt - wykonanie budżetu Gminy Żegocina za I półrocze 2021 r. został (podobnie jak wszystkie uchwały) szczegółowo omówiony podczas komisji, w związku z tym Przewodniczący Rady przeszedł do odczytania Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej pozytywnie wykonanie budżetu. Opinię w imieniu Komisji Budżetowo-Rolnej i Rozwoju Wsi odczytał jej Przewodniczący – Ignacy Rożnowski.

W następnym punkcie Sesji, głos zabrał gminny Ekodoradca Wojciech Grela, dokonując stanu ochrony środowiska w gminie, a także omawiając możliwości otrzymania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze (sprawozdanie do pobrania pod relacją). Po wystąpieniu Ekodoradcy, głos zabrał Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary pytając, czy istnieje możliwość zapewnienia ze strony Urzędu Gminy kominiarza, który dokonałby przed sezonem grzewczym czyszczenia kominów chętnym Mieszkańcom. Poprosił także o jak najszersze rozpropagowanie wśród Mieszkańców deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do czego przychylił się Ekodoradca.

Następnie Wójt Gminy Żegocina wygłosił informację międzysesyjną, w której przypomniał najważniejsze wydarzenia gminne i wykonane inwestycje od czasu ostatniej sesji. (Pełna informacja międzysesyjna Wójta do pobrania w załączniku pod tekstem).

Po informacji międzysesyjnej, głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb, dziękując organizatorom Turnieju Charytatywnego dla Dawida, który odbył się 5 września: Zarządowi KS Beskid Żegocina, a także instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym.

Podziękował także członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, obchodzącym w tym roku jubileusz XX-lecia, za ogromny wkład pracy, życząc zdrowia i pomyślności. Życzenia zdrowia oraz wyrazy szacunku skierował także do Pana Czesława Pączka.

Do informacji międzysesyjnej odniósł się Radny Adam Nożkiewicz, proponując zgłoszenie przez Powiat Bocheński do Polskiego Ładu remontu drogi powiatowej Żegocina-Kamionna

Żaden z radnych nie złożył interpelacji na piśmie. W wolnych wnioskach głos zabrali:

Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb (informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady: dotyczące sprzedaży przez Gminę działki, która jest częścią drogi w Bytomsku – sprawa będzie analizowana przez Wójta Gminy Żegocina oraz o remont drogi w przysiółku Górczyna w Żegocinie – droga zostanie sprawdzona podczas komisji objazdowej, prośba o montaż dwóch lamp na drodze wojewódzkiej w kierunku Rozdziela); Radny Robert Jędrzejek (prośba o wykonanie nakładki asfaltowej w przysiółku Rola w Rozdzielu, prośba o oczyszczenie przystanków i tablic informacyjnych w Rozdzielu); Radny Ignacy Rożnowski (prośba mieszkańców przysiółka Nagórze w Bytomsku o zabezpieczenie wyrwy powstałej przy moście); Radny Adam Nożkiewicz (prośba mieszkańców o postawienie zadaszenia w przysiółku Potoki, dla dzieci oczekujących na autobus szkolny); Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary (prośba o rozwiązanie problemu wody opadowej obok posesji Pana B.; prośba o oznakowanie przysiółków w całej gminie oraz postawienie witaczy).

Następnie Wójt Gminy Żegocina odniósł się do wolnych wniosków. Po tym, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował wszystkim za obecność i zakończył obrady XXXI Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty