Spis Rolny 2020 - informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Gminne Biuro Spisowe  w Żegocinie, powołane Zarządzeniem Nr 0050.27.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 8 czerwca 2020 r., na podstawie   z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 1728) 

podaje do publicznej wiadomości informację

o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy  Żegocina .

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest spośród osób:

• pełnoletnich; • zamieszkałych na terenie danej gminy; • posiadających co najmniej średnie wykształcenie; • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; • które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

3. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

4. Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

5.  Wnios ek  wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych  oraz oświadczenie o odpowiedzialności karnej  należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r.  na dzienniku podawczym Urzędu Gminy  Żegocina, parter budynku,  w poniedziałek od 7:30 do 16:30, wtorek – czwartek w godz. 7:30 do 15:30, piątek w godz. 7:30 do 14:30  lub przesłać na adres: Urząd Gminy  Żegocina , 32-7 31   Żegocina 316  .Decyduje data wpływu do tut. urzędu.

Tel.  14 6484541 lub 14 6484522,  e-mail:  ekodoradca@zegocina.pl

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna

psr2020plakatrachmistrz3.png
Kategorie
Komunikaty