ANKIETA - STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻEGOCINA NA LATA 2022–2030

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻEGOCINA NA LATA 2022–2030

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) Rada Gminy Żegocina przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/214/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030 . Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. 

W związku z powyższym Urząd Gminy w Żegocinie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Żegocina. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.


Ankietę będzie można wypełnić do dnia 13.06.2021 r. Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Żegocinie na dzienniku podawczym. 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i potencjałów.

Kategorie
Komunikaty