Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 - rozpoczęcie konsultacji

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030

 

Na podstawie art. art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.441.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030:

 

Wójt Gminy Żegocina

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu

Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 18.01.2022 r. do dnia 22.02.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gminy,

 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,

 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Gmina Żegocina włącza w proces konsultacji społecznych:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej (Gmina Łapanów).

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–5 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej

  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zegocina.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030”.

c)      bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu.

d)      elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP:/urzadzegocina/skrytka.

 1. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.zegocina.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugzegocina) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316, w sekretariacie lub dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Żegocina.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 18.01.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316

  w sekretariacie lub dzienniku podawczym, w godzinach pracy Urzędu;

 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żegocina

  (www.zegocina.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugzegocina).

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żegocina (www.zegocina.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugzegocina).

 

Wojciech Wrona

Wójt Gminy Żegocina

Kategorie
Komunikaty