Stypendia szkolne 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje, że wnioski o  stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 można składać: od 1 do 15 września 2023r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2023r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są w  godzinach pracy tut. Ośrodka tj. poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30.-15.30, piątek 7.30-14.30.

Pomoc materialna przysługuje:


1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600  zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:


– rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletniego ucznia, który nie ukończył 24 lat,
– słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
– dyrektora szkoły, ośrodka

Do wniosku o stypendium szkolne należy złożyć:


– zaświadczenie o dochodach netto* uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2023 r.), a w przypadku utraty tego dochodu z miesiąca złożenia wniosku,
– zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
– zaświadczenie z PUP o rejestracji z prawem (wysokość zasiłku netto) lub bez prawa do zasiłku,
– dokument potwierdzający otrzymywane lub ponoszone alimenty (np. wyrok sądu, ugoda) lub oświadczenie,
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz kserokopia ostatniego dowodu wpłaty składek KRUS,
– zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej z wyszczególnieniem czy uczeń korzysta ze stypendium i w jakiej kwocie.

 

 Stypendium szkolne może być udzielane w formie:


Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą , w tym a szczególności na;

– wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazdy na tzw. „ zieloną szkołę’;

– wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę;

– pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in. nauka języków obcych, szkolenia, kursy, warsztaty;

– zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia; sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup:

- podręczników, lektur, ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze  edukacyjnym,

- pomocy dydaktycznych, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie,

- przyborów szkolnych, zeszytów, artykułów papierniczych,

- tornistrów, plecaków, torbę szkolną, worek na obuwie,

- stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, spodnie sportowe, bluza sportowa obuwie sportowe t-shirt,

- stroju galowego, stroju wymaganego przez rodzaj szkoły, stroju wymaganego na zajęcia praktyczne lub zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,

- abonamentu internetowego, instrumentów muzycznych,

- komputera ,mysz do komputera, klawiatura, laptopów , tabletów, nośników danych, drukarki, tuszy, tonerów, oprogramowania komputerowego,

- wyposażenia stanowiska do nauki ( np. biurko, krzesło, lampka regał / szafka na książki).

 

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej, zakup posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie, opłat za pobyt w internacie lub bursie.Sposób udokumentowania poniesionych wydatków:


Refundacji poniesionych wydatków dokonuje się na podstawie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię rodzica / opiekuna ucznia lub nazwisko i imię pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium.

Pomoc rzeczowa może mieć formę refundacji poniesionych wydatków na wniosek uprawnionego.

Faktura lub rachunek winny zawierać opis produktu pozwalający na jednoznaczną weryfikację charakteru produktu celem zakwalifikowania go jako przedmiot edukacyjny. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/ rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury / rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę lub wnioskodawcę, który umieści opis i czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie, na który stypendium zostało przyznane i tak; stypendium wrzesień/ październik do grudnia – data dokumentu od lipca do grudnia, stypendium od stycznia do czerwca – data wystawienia dokumentu od stycznia do czerwca.

 

 

 

Załączniki:

Wniosek

RODO

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 RODO stypendium_20230831104205.pdf
2 Wniosek stypendium_20230831141826.pdf
Kategorie
Komunikaty