Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, nie dłużej niż za okres 60 dni, wypłacane z dołu.

 

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przybyła z Ukrainy od 24 lutego br., ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Zalecane jest ograniczenie powtórzeń składanych wniosków np. co 20/30 dni – wniosek może być również złożony jednorazowo za pełny okres.


Osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku oświadcza, że:
• za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
• za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.


Weryfikacji podlegać będzie m.in.:
• czy powierzchnia udzielonego zakwaterowania nie budzi wątpliwości np. powierzchnia mniejsza niż 4 m2 na 1 zakwaterowaną osobę;
• ogólny metraż udostępniony osobom zakwaterowanym.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Złożenie wniosku o świadczenie pieniężne następuje w gminie, na której mieści się lokal zakwaterowania.

Wniosek o świadczenie pieniężne można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żegocinie pokój nr 13 (I piętro budynek Urzędu Gminy Żegocina ) – w godzinach pracy Urzędu:
• Poniedziałek: 7.30 – 16.30
• Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
• Piątek: 7.30 – 14.30

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.


Przyznanie lub wypłata świadczenia może by uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywatelom Ukrainy. Weryfikacja będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie.

 

Wzory dokumentów:
1. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy
2. RODO

Kategorie
Komunikaty