Szkody w uprawach rolnych

Szkody w uprawach rolnychWójt Gminy Żegocina informuje, że szkody powstałe w uprawach rolnych i budynkach gospodarczych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych i podtopień, które miały miejsce 29 czerwca 2020 r.  można zgłosić do Urzędu Gminy Żegocina.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 10 do dni od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię - 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

  2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż  0,1 ha. 

Wniosek, na którym należy zgłosić szkody można pobrać na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ( http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo ), na stronie Urzędu Gminy Żegocina, lub osobiście w Urzędzie Gminy w Żegocinie – parter budynku na dzienniku podawczym.

Załączniki:


UWAGA!!  Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kserokopię aktualnego wniosku złożonego do ARiMR o płatności  w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.Żegocina , dnia 03 lipca 2020 r.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Wrona

Kategorie
Komunikaty