Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina

Gmina Żegocina

Znak: UG.042.14.1.2019

Żegocina, 06.08.2019r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 5. Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, Wójt Gminy Żegocina ogłasza nabór wniosków na usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina w 2019 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 06.08.2019 r. do 20.08.2019 r.

Finansowaniu podlegać będą koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest, z  nieruchomości położonych na terenie gminy Żegocina, obejmujące:

1) demontaż pokryć dachowych i innych wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z gospodarstw domowych - budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży, wiat itp. określonych w §2 ust. 2 regulaminu, znajdujących się na terenie gminy Żegocina, ich załadunek, transport i rozładunek oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych,

2) usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na posesjach na terenie gminy Żegocina, ich załadunek, transport i rozładunek oraz unieszkodliwianie na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.

Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina”, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina adres:

- 32-731 Żegocina 316 pokój nr 10.

Wójt Gminy

Kategorie
Komunikaty