Wybory Ławników 2024-2027

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina  informuje, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie  znak: Adm. -510-5/23z dnia 25.  04. 2023 r. Rada Gminy  ma wybrać w głosowaniu tajnym jednego  ławnika  do Sądu Rejonowego w Bochni   -   do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy.   

Wybory ławników przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm).

 

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych   i obywatelskich,

2/ jest nieskazitelnego charakteru,

3/ ukończył 30 lat,

4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5/ nie przekroczył 70 lat,

6/ jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

8/ do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

2. Ławnikami nie mogą być:

1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6/ duchowni,

7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,

9/ radni gminy, powiatu i województwa.

10/ Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

3. Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca 2023r.

 

4.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

7) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

8) Dokumenty wymienione w ust.4 pkt.1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

9) Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

10) Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

11) Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w Urzędzie Gminy (pokój nr 5 sekretariat) w godzinach pracy Urzędu, termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku .

Wzór karty ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA   określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  ( Dz.U.2022 poz.2155)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA_20230518114530.docx
Kategorie
Komunikaty