XII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 27.09.2019

kmirowska

W piątek 27 września br. odbyła się trwająca ponad 4 godziny XII   Sesja Rady Gminy Żegocina, na której zebrało się 13 z 15 radnych. Po rozpoczęciu sesji przez Przewodniczącego Grzegorza Gołębia, nastąpiła zmiana porządku obrad – punkt 4 (Informacja o realizacji zadań powiatowych na terenie Gminy Żegocina) został przesunięty jako przedostatni punkt, a punkt 13 (Uchwała Nr XII/107/2019 o zmianie Uchwały Nr XXV/178/98 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 22 kwietnia 1998r.w sprawie Utworzenia Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie) został wykreślony.

Następnie wójt przedstawił informację międzysesyjną , w której zawarł informacje między innymi na temat: - projektu „Łąkta Górna Przyjazna Przedszkolakom” (wyposażenie sal, zatrudnienie 4 nowych nauczycieli), - nagraniu filmu promującego Gminę Żegocina, - podpisaniu projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy odnośnie osób, które chciałyby się przekwalifikować i dostosować do wymogów rynku pracy, - sukcesie mieszkańców Gminy Żegocina: Mateusza Matlęgi i Piotra Matrasa – brązowych medalistów Mistrzostw Europy U-19 w futsalu, - planowanym utworzeniu punktu szybkiej obsługi mieszkańca w miejscu obecnego sklepu odzieżowego w budynku Urzędu Gminy, - debacie publicznej o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, propozycji przejęcia terenów dawnych odwiertów i przekształcenia ich w obiekt turystyczny, - wykonanym odwodnieniu drogi wojewódzkiej w przysiółku Kowalówka, - bonifikacie w wysokości 5 tys. zł dla każdej OSP w gminie, - wykonanym remoncie kapliczki nad cmentarzu w Żegocinie, - montażu progu zwalniającego przy szkole w Żegocinie, - rozpoczęciu prac przy przejściu dla pieszych obok kościoła w Żegocinie (montaż lampy), - dyżurze w Urzędzie Gminy pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni w każdy piątek, - finale projektu „Mozart kontra Sinatra” podczas Dożynek w Łąkcie Górnej. 

Po informacji międzysesyjnej, interpelacje złożyli radni: Jan Dziedzic, Grzegorz Kokoszka, Marek Pajor, Paweł Janiczek. 

W kolejnym punkcie obrad, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Reginald Łukasik przedstawił stanowisko zarządu w sprawie roszczeń do gruntów w centrum Żegociny. Grunty te są własnością Gminy Żegocina, a Spółdzielnia od kilkudziesięciu lat ubiega się o oddanie im tych gruntów w użytkowanie wieczyste. Pani Maria Pławecka-Stańdo omówiła zagadnienie pod względem prawnym, a Pani Renata Górecka wskazała na mapie tereny, których sprawa dotyczy. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady wyrazili swoje obawy i sprzeciw wobec zrzeczenia się części centrum Żegociny na rzecz prywatnego przedsiębiorcy. Problem pozostał zatem nierozwiązany. 

Po krótkiej dyskusji, radni przeszli do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bochni. Radny Tomasz Janiczek odczytał opinię o panie Janie Kępa (zam. Łąkta Górna) – zgłoszonym kandydacie na ławnika, następnie odbyło się tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Paweł Janiczek odczytał protokół z którego wynika, że na 11 głosów ważnych oddano 11 głosów popierających kandydaturę pana Jana Kępa na ławnika. Tym samym Uchwała Nr XII/100/2019 w sprawie wyboru ławnika została przyjęta jednogłośnie. 

Pozostałe uchwały również zostały przyjęte jednogłośnie: - Uchwała Nr XII/101/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Społecznej w Żegocinie na lata 2019-2023. - Uchwała Nr XII/102/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019 - 2027. - Uchwała Nr XII/103/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019. - Uchwała Nr XII/104/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. - Uchwała Nr XII/105/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina. - Uchwała Nr XII/106/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Po przegłosowaniu Uchwał, Wójt Wojciech Wrona odpowiedział na interpelacje z poprzedniej sesji, a następnie przedstawił krótką informację o wynikach audytu, oraz przeprowadzonej kontroli przez WIOŚ. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb (podał Radzie do wglądu pismo od rady rodziców uczniów z SP w Łąkcie Górnej w sprawie rozbudowy szkoły i poinformował, że projekt rozbudowy szkoły zostanie ujęty w przyszłorocznym budżecie Gminy; podziękował radnym za pomoc w zbieraniu głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego; przedstawił rozliczenie Urodzin Żegociny – koszt 103 tys. zł; zwrócił uwagę na konieczność wymiany sieci wodociągowej na os. Przybyszówka, gdzie pojawiają się ciągłe awarie i poprosił o dodatkową lampę uliczną); Marcin Fąfara (prośba o obcięcie gałęzi w wielu przysiółkach w Bytomsku oraz zalepienie dziur w drodze); Paweł Szymbara (prośba o pomoc w uregulowaniu prawnym stanu remizy OSP w Bełdnie, która znajduje się na terenie prywatnym); Grzegorz Kokoszka (pytanie o przyłączanie do kanalizacji domów w Łąkcie Górnej oraz do kogo należy dbanie o zarastające chodniki); Tomasz Janiczek (prośba o oznaczenie przejścia dla pieszych w okolicach Targowicy w Żegocinie i źle ustawionego znaku „stop” na Górczynie); Zofia Grabska (pytanie o osuwisko na Podkosówce i prośba o lampę przy ujęciu wody); Adam Nożkiewicz (prośba o naprawę asfaltu na drodze powiatowej od cmentarza w Żegocinie do Kamionnej); Tadeusz Stary (przedstawił pismo mieszkańców przysiółka Konice w Łąkcie Górnej w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej). 

Na niektóre wnioski odpowiedzi udzielił obecny na sesji dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni – pan Tadeusz Białka . Radny Ignacy Rożnowski odczytał pismo mieszkańców Bytomska w sprawie m. in. dokończenia budowy chodnika na drodze powiatowej w Bytomsku, które to pismo zostało później złożone na ręce starosty bocheńskiego. 

Na przedostatni punkt sesji – informacja o realizacji zadań powiatowych na terenie Gminy Żegocina przybył także Starosta Bocheński Adam Korta . Opowiedział także o modernizacji SOR-u w bocheńskim szpitalu, planowanym zakupie urządzenia do wykonywania rezonansu magnetycznego oraz planach utworzenia hospicjum stacjonarnego. Prosił także Gminę Żegocina o wsparcie tych i innych zadań powiatu w miarę możliwości finansowych. Obecność starosty była okazją do dyskusji nad najbardziej palącymi potrzebami Gminy, będącymi zadaniami powiatu. Wójt prosił o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie budowy całego chodnika od Żegociny do Bytomska, jako sprawy priorytetowej ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Starosta i dyrektor PZD odpowiedzieli także na pismo mieszkańców Bytomska odnośnie przestawienia słupa energetycznego stojącego na środku chodnika i zadeklarowali interwencję w tym temacie w miarę możliwości finansowych powiatu. 

Po omówieniu tych i innych kwestii zgłaszanych przez radnych i sołtysów, Przewodniczący Grzegorz Gołąb zakończył obrady XII Sesji Rady Gminy. 

Kategorie
Komunikaty