XIV SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 28.11.2019

kmirowska

XIV Sesja Rady Gminy Żegocina zgromadziła w sali obraz Urzędu Gminy 13 z 15 Radnych (nieobecni: Bartłomiej Pławecki, Marek Pajor). 

Na wstępie, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb powitał wszystkich gości, wśród których był także Poseł na Sejm – Pan Stanisław Bukowiec. Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy Żegocina pogratulowali posłowi dobrego wyniku w ostatnich wyborach i życzyli sukcesów w dalszej pracy. Poseł Stanisław Bukowiec podziękował mieszkańcom Gminy na czele z wójtem za udzielone poparcie i oddane głosy, a także określił swoje plany względem naszej gminy. 

Następnie doszło do zmiany porządku obrad: wykreślenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Rozdzielu na rzecz Gminy Żegocina i dodanie 2 uchwał: 1. Uchwała Nr XIV/126/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Żegocina na rok szkolny 2019/2020 2. Uchwała Nr XIV/127/2019 o  zmianie Uchwały Nr IX/78/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.

W informacji międzysesyjnej, wójt przedstawił między innymi informacje o: 

- spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, 

- odbiorze sprzętu dla jednostek OSP z Bytomska i Rozdziela w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” 

- odbiorze prac zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 

-uczestnictwie w Forum Gmin Beskidu Wyspowego i planach zorganizowania Festiwalu Beskidzkie Rytmy i Smaki w Rozdzielu, 

- uczestnictwie w: XXII Rajdzie Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej, Jubileuszach Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, Forum Wójtów, otwarciu posterunku policji w Trzcianie, Podsumowaniu Małopolskiego Turnieju Miast i Gmin 

- planach przywrócenia posterunku policji w Żegocinie, 

- programach dotyczących dofinansowania zakupu paneli fotowoltaicznych, 

- problemie zabetonowanych kominów na „Bacówce” w Rozdzielu, 

- trwających pracach przy drodze wojewódzkiej (dodatkowy pas i lewoskręt w Rozdzielu, budowa mostu zastępczego w Łąkcie Górnej). 

Po interpelacjach, Kierownik Gminnego Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie – Pani Katarzyna Rosiek przedstawiła informację o pomocy stypendialnej dla uczniów oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych uczniów szkół na różnych etapach kształcenia na terenie gminy Żegocina. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Michura zwrócił uwagę na niski poziom wyników egzaminów z języka angielskiego w SP w Łąkcie Górnej, a radny Robert Jędrzejek podziękował gronu pedagogicznemu SP w Rozdzielu za wysokie wyniki wszystkich egzaminów. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb oraz Wójt Gminy Wojciech Wrona zaznaczyli, że ogólne wyniki w szkołach naszej Gminy są wysokie w porównaniu ze średnią powiatową. Szczegółowa dyskusja na temat wyników tych egzaminów została przełożona na inny termin z uwagi na nieobecność dyrektorów podczas sesji.

Następnie, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Po tym nastąpiło głosowanie nad uchwałami. 

Jednogłośnie zostały przyjęte uchwały: 

- Uchwała Nr XIV/115/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina. 

- Uchwała Nr XIV/117/2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

- Uchwała Nr XIV/119/2019 o zmianie Uchwały Nr XII/105/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Żegocina. 

- Uchwała Nr XIV/120/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019 - 2027. 

- Uchwała Nr XIV/121/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019. 

- Uchwała Nr XIV/122/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina. 

- Uchwała Nr XIV/123/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina. 

- Uchwała Nr XIV/124/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

- Uchwała Nr XIV/125/2019 zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

- Uchwała Nr XIV/126/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Żegocina na rok szkolny 2019/2020 

- Uchwała Nr XIV/127/2019 o  zmianie Uchwały Nr IX/78/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” Przy jednym głosie „przeciw” radnego Piotra Kępy, zostały przyjęte uchwały: 

- Uchwała Nr XIV/116/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. - Uchwała Nr XIV/118/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień. 

W trakcie podejmowania uchwał, Przewodniczący podziękował Komisji Statutowej za pracę włożoną w celu przygotowania nowego Statutu Gminy jak i zespołowi, który pracował nad zmianą metody opłat za śmieci, będącej przedmiotem wielu dyskusji (szczególnie na zebraniach wiejskich). Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców, opracowana została metoda rozliczenia „od osoby”. Przewodniczący tłumaczył konieczność tej zmiany, sposób obliczeń i stawki, jakie zostały określone w wyniku tych prac oraz przeprowadzonych przetargów. Stawek tych gmina nie zmienia - ich wartość określa ustawa. Tłumaczył ponadto konieczność poniesienia stawek podatkowych, które w niektórych przypadkach zostały podniesione wyłącznie o wskaźnik inflacji, a w innych - decyzją rady - zostały obniżone.

W wolnych wnioskach głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb: zaproszenie radnych na Dni Skupienia w Bochni, informacje na temat planowanego przekaźnika sieci komórkowej w Łąkcie Górnej, kolejna prośba w sprawie ograniczenia parkowania dla samochodów ciężarowych i naczep pod osiedlem „Przybyszówka”, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żegocina Zbigniew Michura: prośba o wprowadzenie ograniczenia tonażowego na drodze na Lisówki i Madejówkę w Łąkcie Górnej w związku z remontem mostu, radny Robert Jędrzejek: prośba o naprawienie chodnika przy budowie lewoskrętu w Rozdzielu, radny Piotr Kępa: prośba o korytka w przysiółku „Nagórze” w Żegocinie, naprawienie krzywych chodników przed budynkiem Urzędu Gminy, sołtys Tadeusz Stary: prośba o remont cmentarza wojennego w Łąkcie Górnej, oznakowanie na budowie mostu zastępczego w Łąkcie Górnej oraz określenie podczas jakich uroczystości może być noszony sztandar, sołtys Alicja Guzik: prośba mieszkańców przysiółka Nagórze w Bytomsku o wiatę przystankową oraz przyłączenie do wodociągu. 

Po dyskusji w wolnych wnioskach nastąpiło zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Żegocina. 

Kategorie
Komunikaty