XIX SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 26.06.2020

kmirowska

XIX sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się w piątek 26 czerwca. W dalszym ciągu, ze względów bezpieczeństwa oprócz radnych brali udział wyłącznie: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Matras, Radca prawny Pani Maria Pławecka-Stańdo oraz Pani Ewa Bukowiec.

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb rozpoczął obrady witając wszystkich radnych, wójta oraz gości. Następnie Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona przedstawił w skrócie Raport o stanie Gminy za 2019 r., który został szczegółowo przedyskutowany na komisji. (Skrót Raportu do pobrania w załączniku pod tekstem)  Po zreferowaniu jego skrótowej wersji, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb przyznał, że pierwsza kadencja obecnej Rady Gminy polegała głownie na finansowym wychodzeniu na prostą. Podziękował także za to, że żadne zadanie, które Rada postawiła przed wójtem nie pozostało niezrealizowane, a współpraca układała i układa się bardzo dobrze. Zwrócił także uwagę na to, że niektóre jednostki, jak Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie świetnie prosperują.

Po tym nastąpiła debata o stanie Gminy, do której niestety nie zgłosił się żaden z mieszkańców. Jako pierwszy głos zabrał radny Marcin Fąfara, który pogratulował mieszkańcom tego, że Żegocina ma największy przyrost naturalny w województwie małopolskim. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Kokoszka, który potwierdził prawidłowe zarządzanie gminą zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i zmniejszenie zadłużenia gminy, a także zwrócił uwagę na problemy i konieczność inwestycji w Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej. Następnie Ignacy Rożnowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Rolnej i Rozwoju Wsi poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przed komisję Raportu Wójta o stanie Gminy za 2019 r. Z kolei radna Zofia Grabska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej wyraziła nadzieję, że kolejny rok przyniesie zmniejszenie zadłużenia w oświacie. 

Na tym zakończono debatę nad Raportem Wójta o stanie Gminy za 2019 rok i odczytano Uchwałę Nr XIX/150/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania, którą przyjęto jednogłośnie.

W kolejnym punkcie Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Matras przedstawiła Sprawozdanie finansowe Gminy Żegocina za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2019 r. Głos w tym punkcie zabrał także Ignacy Rożnowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Rolnej i Rozwoju Wsi, odczytując opinię komisji, która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2019 rok. Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb odczytał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Następnie przystąpiono do podejmowania poniższych uchwał: 

Uchwała Nr XIX/ 151 /2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żegocina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/ 152 /2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2019 – przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/153/ 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 – przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/ 154/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2020r – przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/155/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi i Uchwała Nr XIX/156/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczyła skargi odnośnie źle wydatkowanych środków z funduszu alkoholowego. Na prośbę Przewodniczącego Grzegorza Gołębia, Wójt odniósł się do skargi, a radny Tomasz Janiczek przedstawił stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji, uznając ją za bezzasadną. 

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Uchwała Nr XIX/157/2020 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy – przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/158/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Żegocina na rok szkolny 2020/2021 – przyjęta jednogłośnie. 

W następnym Punkcie Wójt Gminy Żegocina wygłosił informację międzysesyjną, w której przypomniał najważniejsze wydarzenia gminne i wykonane inwestycje od czasu ostatniej sesji. Poinformował także o możliwości składania uwag do Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina w terminie do 30 lipca, o planach wykonania inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego w centrum Żegociny w miesiącach wakacyjnych, o planowanym wykonaniu oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Żegocina-Bytomsko, monitoringu centrum Żegociny, terenu ZS w Żegocinie i placu zabaw Nivea w Żegocinie. Przypomniał także o spisie rolnym, który zostanie przeprowadzony w tym roku od 1.09. do 30.11. Poprosił również o włączenie się do akcji zbierania darów dla powodzian z Łapanowa, której szczegóły można znaleźć na stronie www.zegocina.pl.  (Pełna informacja międzysesyjna Wójta do pobrania w załączniku pod tekstem)

Przewodniczący Grzegorz Gołąb podziękował Wójtowi za ogrom wykonanej pracy od czasu ostatniej sesji, a głównie za projekt oświetlenia drogi Bytomsko – Żegocina, o który radni zabiegali już podczas poprzedniej kadencji.

Żaden z radnych nie złożył interpelacji na piśmie. W wolnych wnioskach głos zabrali: radny Robert Jędrzejek (prośba wykonanie nakładki na drodze do Laskowej), radny Marcin Fąfara (zapytanie o wymianę lamp w ciągu drogi wojewódzkiej w ramach przebudowy drogi; informacja o nie zabraniu wszystkich śmieci wielkogabarytowych przez firmę Traszkan; zapytanie o kwartalnik Gminy Żegocina; podziękowanie radnemu Markowi Pajorowi za wspieranie mieszkańców i parafii); radny Paweł Janiczek (prośba od mieszkańców Górczyny o załatanie dziur w przysiółku); radny Adam Nożkiewicz (prośba o naprawę zapadniętego przekopu kanalizacji na Nowej Wsi); radny Tomasz Janiczek (prośba o pouczenie mieszkańców na temat przycinania gałęzi przy drogach gminnych na wysokości swoich posesji); radny Grzegorz Kokoszka (prośba o dopilnowanie naprawy chodników na drodze powiatowej i wojewódzkiej przy remontowanym moście w Łąkcie Górnej), wiceprzewodniczący Paweł Szymbara (prośba o ewentualną naprawdę gwarancyjną pobocza przy skrzyżowaniu z Kamionną w Bełdnie; prośba o lustro).

Następnie Wójt Gminy Żegocina odniósł się do wolnych wniosków. Po tym, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował dzieciom, nauczycielom i przede wszystkim rodzicom za dotrwanie do końca roku szkolnego i życzył odpoczynku w czasie wakacji. Na tym zakończono obrady XIX Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty