XV SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 30.12.2019

kmirowska

XV Sesja Rady Gminy Żegocina zgromadziła w sali obrad Urzędu Gminy 13 z 15 radnych (nieobecni: Bartłomiej Pławecki, Marek Pajor). Ostatnia w tym roku kalendarzowym sesja była okazją nie tylko do poruszania bieżących problemów, ale także podziękowań i podsumowań działalności w całym 2019 roku.

Na wstępie, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb poprosił o zatwierdzenie zmiany porządku obrad, polegającej na dodaniu 2 uchwał: 

1. Uchwała Nr XV/130/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026. 

2. Uchwała Nr XV/134/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 41m kw. w budynku Urzędu Gminy Żegocina. 

Po przyjęciu nowego porządku obrad, Wójt Gminy Wojciech Wrona wygłosił informację międzysesyjną, w której zawarł informacje między innymi o: 

- uczestnictwie w: Unii Miasteczek; zebraniu sprawozdawczym LGD Dolina Raby; spotkaniu z sołtysami; walnym zebraniu Spółki Wodno-Ściekowej w Bełdnie; VIII Memoriale Piłkarskim im. Jana Kępy; otwarciu wyremontowanego SOR-u w bocheńskim szpitalu; studium w sprawie rozwoju przemysłu w naszej gminie; 

- odbiorze przepustu w przysiółku „Fąfarowa Góra” w Bytomsku oraz chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łąkcie Górnej; 

- rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie (została złożona jedna oferta, która spełniła postawione wymagania); 

- bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców, jakie będą miały miejsce w Urzędzie Gminy od stycznia 2020r.; 

- prośbie mieszkańca o utworzenie progu zwalniającego na wysokości byłej mleczarni przy drodze w kierunku Bytomska, w związku z licznymi kolizjami wynikającymi z nadmiernej prędkości kierowców w tym miejscu. 

Następnie, Wójt Gminy zaprezentował Radnym film podsumowujący inwestycje i wydarzenia w Gminie Żegocina z 2019 roku. Film można obejrzeć tutaj:

Po filmie, Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym Rady oraz wszystkim Radnym za dobrą współpracę, wyrozumiałość i wzajemne poszanowanie w całym kończącym się roku kalendarzowym. Swoje podziękowania skierował także do Sekretarz Gminy – Pani Joanny Pyrz, Skarbnik Gminy – Pani Małgorzaty Matras, Kierowników wszystkich Referatów, pracowników Urzędu Gminy oraz do Starosty, Wojewody i Wicemarszałka za wszystkie wspólne inwestycje. Podziękował również proboszczom, dyrektorom oraz mieszkańcom, między innymi za inicjatywę w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponieważ żaden z Radnych nie złożył interpelacji, nastąpiło podejmowanie uchwał. Poniższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie: 

- Uchwała Nr XV/128/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019 - 2027. 

- Uchwała Nr XV/129/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019r. 

- Uchwała Nr XV/130/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026 (została omówiona przez Skarbnik Gminy) 

- Uchwała Nr XV/131/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żegocina na 2020r. (Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO, Przewodniczący poszczególnych Komisji również zaopiniowali ją pozytywnie) 

- Uchwała Nr XV/132/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r. 

- Uchwała Nr XV/133/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipnica Murowana w sprawie przejęcia realizacji zadania celu publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. 

Z kolei Uchwała Nr XV/134/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 41m kw. w budynku Urzędu Gminy Żegocina została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się (Radny Marcin Fąfara). 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z działalności Rady Gminy w 2019r.: 15 posiedzeń sesji (12 w bieżącym roku kalendarzowym), 55 interpelacji, kilkaset ustnych wniosków i zapytań, 134 przyjęte uchwały, 1 uchwała odrzucona. Przedstawił również kilka danych statystycznych pokazujących sposób głosowań poszczególnych radnych czy ilości głosowań na poszczególnych sesjach (wszystkie statystyki z pracy Rady można śledzić na portalu portal.posiedzenia.pl/zegocina )

Przewodniczący podziękował także Radnym za całoroczną pracę a zwłaszcza tym, którzy wykazali się największą frekwencją podczas posiedzeń Rady Gminy. Podziękował także za zgodę, wyrozumiałość i pracę podczas komisji. Zwrócił się także do Wójta Gminy Żegocina – Pana Wojciecha Wrony, dziękując za pracę wymagającą wielu wyrzeczeń, podziękował również Pani Ewie Bukowiec, Radcy Prawnej – Marii Pławeckiej-Stańdo, Skarbnik Gminy – Pani Małgorzatycie Matras, Sekretarz Gminy – Pani Joannie Pyrz, kierownikom jednostek i sołtysom. 

W kolejnym punkcie przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2020r., a Przewodniczący Komisji przedstawili plany poszczególnych komisji.

W wolnych wnioskach głos zabrali: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Michura (prośba o wstawienie lustra przy wyjeździe z kościoła w Łąkcie Górnej na czas budowy nowego mostu); Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb (podziękowanie za wstawienie znaku ograniczającego parkowanie samochodów ciężarowych i naczep na parkingu pod os. Przybyszówka w Żegocinie); Radny Marcin Fąfara (podziękowanie za pomalowanie mostu w przysiółku Podlesie w Bytomsku i propozycja wydawania drukowanego kwartalnika z wiadomościami z Gminy Żegocina); Radny Grzegorz Kokoszka (podziękowanie za utworzenie krótszego objazdu dla mieszkańców w związku z budową mostu w Łąkcie Górnej); Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Szymbara (prośba o znalezienie sponsorów dla zdolnych sportowców z naszej Gminy). 

Następnie Wójt Gminy odpowiedział na interpelacje z poprzedniej sesji oraz odniósł się do aktualnych wolnych wniosków. Po tym, Przewodniczący Rady oraz Wójt złożyli wszystkim mieszkańcom życzenia noworoczne, a po tradycyjnym odśpiewaniu kolędy „Nowy Rok bieży” nastąpiło zamknięcie obraz XV Sesji Rady Gminy Żegocina.

Z uwagi na awarię sprzętu do transmisji online nagranie z sesji można obejrzeć poniżej:


Kategorie
Komunikaty