XVI SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 20.02.2020

kmirowska

W czwartek 20 lutego odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym Sesja Rady Gminy Żegocina, na której zebrało się 14 z 15 radnych. Po rozpoczęciu obrad, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb powitał radnych oraz gości, w tym Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – Pana Michała Rudnika, któremu życzył owocnej pracy. Życzenia te złożył dyrektorowi również Wójt Wojciech Wrona. Dyrektor CKSiT w kilku słowach przybliżył swoją osobę oraz doświadczenie zawodowe, a także wyraził chęci współpracy dla wspólnego dobra.

Następnie wójt przedstawił informację międzysesyjną, w której informował między innymi o uczestnictwie w spotkaniu z dyrektorem KBS w Bochni w sprawie dalszej współpracy i wynajmu lokalu; spotkaniu z mieszkańcami w sprawie dofinansowania remontu „Kaplicy pod Lipami” w ramach programu „Małopolskie kapliczki”; Forum Gmin Beskidu Wyspowego; konwencie w sprawie zmiany prawa budowlanego; konferencji dot. nowych perspektyw rozwoju obszarów wiejskich; 10-leciu Szkoły Muzycznej w Żegocinie; targach oświetlenia ulicznego w związku z planowaną wymianą lamp na ledowe w naszej gminie; spotkaniu (wraz z Przewodniczącym Rady) ze Starostą Bocheńskim w sprawie utworzenia szkoły branżowej II stopnia w Zespole Szkół w Żegocinie jak i zadań powiatowych na terenie naszej gminy. Na koniec, podziękował organizatorom akcji charytatywnej „Gramy dla Krzysia” oraz eventu rajdowo-driftowego „Rally TAXI Jedziemy dla Krzysia”.

W kolejnym punkcie, wójt przedstawił informację o planowanych głównych zadaniach inwestycyjnych w 2020r. z zaznaczeniem, że ich wykonanie będzie uzależnione od posiadanych środków. Po wysłuchaniu listy inwestycji, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował wójtowi za uwzględnienie głosów radnych i zgłaszanych przez nich pomysłów oraz potrzeb.

Następnie wójt poinformował o wymogach wynikających z Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wbrew krążącej informacji, w zapisach nie ma zakazu palenia drewnem i węglem. Uchwała ta nakłada na gminę obowiązek przeprowadzania kontroli palenisk mieszkańców, przez specjalną komisję powołaną z pracowników Urzędu Gminy. Głównym założeniem kontroli jest edukacja na temat prawidłowego palenia drewnem i węglem oraz informowanie o konieczności wymiany pieców. Wymiana pieców „kopciuchów” na piece nowej generacji lub gazowe musi być przeprowadzona do końca 2022 roku. Z kolei piece III i IV generacji muszą zostać wymienione do końca 2027 roku. Bezwzględnie zakazane jest spalanie materiałów nieprzeznaczonych do spalania np. plastików, a kara wynosi w takim przypadku 500 zł. W Urzędzie Gminy powołany zostanie także ekodoradca. Dotacji na wymianę pieca można szukać w ramach programu „Czyste powietrze”, „Mój prąd” oraz ulgi dla ubogich w ramach programu „Stop smog”.

W 5. punkcie sesji, głos zabrał Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Pan Wojciech Grela, który przedstawił informacje odnośnie złożonych dotychczas deklaracji śmieciowych. Przewodniczący Grzegorz Gołąb zwrócił uwagę na konieczność weryfikacji każdej deklaracji, co Rada będzie monitorować. 

Następnie radni wysłuchali sprawozdania z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie za 2019 rok, które złożyła Pani Kamila Mirowska. Analogiczne sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej złożyła kierownik jednostki – Pani Małgorzata Bury. Przewodniczący Grzegorz Gołąb zaproponował aby strony internetowe jednostek zostały „podpięte” pod oficjalny serwis gminny, w celu dotarcia do większego grona odbiorców. Sprawozdanie CKSiT było szczegółowo omawiane na komisjach Rady Gminy.

Po sprawozdaniach, wójt przedstawił informację o postępie prac przy studium planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Żegocina. Dotychczas do Urzędu wpłynęło 215 wniosków dot. zmiany zagospodarowania przestrzennego. Projekt studium będzie wyłożony do publicznego wglądu. 

Swoje interpelacje złożyli radni: Robert Jędrzejek i Paweł Janiczek. 

Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. 

Do Urzędu Gminy wpłynęła petycja, która została przekazana wg właściwości do Kancelarii Sejmu a w jednym punkcie (zmian prawa miejscowego) skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Stanowisko Komisji w tej sprawie odczytał jej Przewodniczący – Tomasz Janiczek. W związku z tym, powstał projekt uchwały odrzucający petycję. Uchwała Nr XVI/135/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta jednogłośnie.

Do Urzędu Gminy wpłynęła także skarga na działania wójta, negatywnie rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Stanowisko Komisji uznającej skargę za bezzasadną odczytał jej Przewodniczący – Tomasz Janiczek. Uchwała Nr XVI/136/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wraz z częścią działki nr 378 w Rozdzielu i Uchwała Nr XVI/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żegocina, a Gmina Nowy Wiśnicz, w sprawie przekazanie przez Gminę Nowy Wiśnicz Gminie Żegocina zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu również zostały przyjęte jednogłośnie. 

W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Grzegorz Gołąb przedstawiając rozliczenie Funduszu Sołeckiego, którego forma zostaje utrzymana na kolejny rok. Przedstawił także stanowisko Rady, aby wszelkie imprezy patriotyczne odbywały się w Żegocinie. Poinformował także o piśmie w sprawie przywrócenia parkingu pod os. Przybyszówka dla tirów – pismo zostało odrzucone. Ponadto poinformował o wykonanym „remanencie” prac wskazanych po wiosennej komisji objazdowej oraz planowanym przeglądzie gwarancyjnym drogi gminnej Lisówki-Konice. Na koniec podziękował osobom zaangażowanym w akcję charytatywną „Gramy dla Krzysia” oraz event rajdowo-driftowego „Rally TAXI Jedziemy dla Krzysia”.

Głos zabrał również Wiceprzewodniczący Rady – Zbigniew Michura, który podziękował wszystkim uczestnikom akcji „Gramy dla Krzysia” i poddał do przemyślenia pomysł wybudowania obiektu, który pomieści większą ilość osób. Zapytał także o uruchomienie płatności kartą w placówkach oświatowych, np. za obiady w przedszkolach i szkołach oraz zwrócił uwagę na uszkodzony wyjazd z parkingu przy szkole w Żegocinie.

Ponadto w dyskusji wzięli udział: Radny Robert Jędrzejek (naprawa chodnika przy szkole w Rozdzielu), Radny Tomasz Janiczek (uprzątnięcie drzew leżących w rzece przy drodze do centrum Żegociny, poprawa studzienek w chodnikach), Radny Adam Nożkiewicz (nowa ławeczka przy wyremontowanej kapliczce nad cmentarzem w Żegocinie), Radny Piotr Kępa (opróżnianie koszy i sprzątanie śmieci leżących wokół przystanków, błoto na parkingu obok przedszkola w Żegocinie), Sołtys Tadeusz Stary (pytania o osuwisko na Podkosówce, podsypanie łącznika obok remontowanego mostu w Łąkcie Górnej, budowa nowej, większej sali gimnastycznej w gminie).

Następnie Wójt Wojciech Wrona oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Matras odpowiedzieli na wnioski, po czym nastąpiło zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Żegocina.

uploads/2020/02/sesja/dscf2394.JPG
uploads/2020/02/sesja/dscf2395.JPG
uploads/2020/02/sesja/dscf2385.JPG
uploads/2020/02/sesja/dscf2386.JPG
uploads/2020/02/sesja/dscf2387.JPG
uploads/2020/02/sesja/dscf2389.JPG
uploads/2020/02/sesja/dscf2392.JPG
uploads/2020/02/sesja/dscf2393.JPG
Kategorie
Komunikaty