XVIII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 28.05.2020

kmirowska

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Żegocina , która odbyła się 28 maja 2020 r. obecnych było 14 z 15 radnych, a w związku z sytuacją epidemiologiczną liczba obecnych na Sali została ograniczona – w obradach oprócz Radnych uczestniczył tylko Wójt Gminy Wojciech Wrona oraz Pani Ewa Bukowiec.

Po przywitaniu zgromadzonych, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb zaproponował zmianę porządku obrad (uzgodnioną na posiedzeniu komisji) polegającą na dodaniu jeszcze jednej uchwały. Nowy porządek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Wójt Gminy Wojciech Wrona złożył wszystkim samorządowcom życzenia z okazji Dnia Samorządowca , a w związku z przypadającą w tym roku 30 rocznicą samorządności przedstawił krótką prezentację pokazującą historię zmian Gminy Żegocina w czasie ostatnich 3 dekad. Podziękował także wiceprzewodniczącemu Zbigniewowi Michurze za podświetlenie budynku Urzędu Gminy z okazji XXX-lecia odrodzenia Samorządu Gminnego. Do życzeń dla Pracowników Samorządowych dołączył się również Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb i odczytał list nadesłany przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Witolda Kozłowskiego.

W kolejnym punkcie obrad Wójt przedstawił informację międzysesyjną , w której zawarł informacje między innymi o: ograniczeniach w działalności urzędu w związku z pandemią koronawirusa; uczestnictwie w różnego rodzaju zebraniach i spotkaniach; zmianie na stanowisku Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska – został nim Pan Jan Bujak i powołaniu Ekodoradcy; odebraniu promesy w ramach Budżetu Obywatelskiego; utworzeniu Bocheńskiej Organizacji Turystycznej w skład której weszła także Gmina Żegocina; oddaniu do użytku mieszkania chronionego w Żegocinie; poinformował o powołaniu nowego prezesa LGD – Pana Jana Marcinka; otrzymaniu pozytywnej opinii wniosku na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu w Żegocinie; przekazaniu wideolaryngoskopu dla Szpitala w Bochni; podpisaniu 2 umów: na dostawę i montaż 77 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żegocina oraz na dostawę i montaż 3 sztuk instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach Mieszkańców; zmianach w programie „Czyste Powietrze”; Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej; podpisaniu umowy międzygminnej na budowę wieży widokowej na Kamionnej; przystąpieniu do Grupy Zakupowej na zakup energii elektrycznej i gazu oraz wykonanych zadaniach inwestycyjnych.

W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań głos zabrali: Radny Adam Nożkiewicz i Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara, ale z uwagi na ustne zapytania zostały one zakwalifikowane jako wolne wnioski, do których odniósł się Wójt w punkcie dotyczącym wolnych wniosków. 

Następnie, wpisami do protokołu zostało przyjęte: 

- Roczne sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny w 2019 r. 

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2019 r. 

(obydwa dokumenty  do pobrania w załącznikach pod tekstem)

Po tym nastąpiło podejmowanie uchwał: 

- Uchwała Nr XVIII/145/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Żegocina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020. 

- Uchwała Nr XVIII/146/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020 - 2026. 

- Uchwała Nr XVIII/147/20120 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020.

Przed podjęciem kolejnej uchwały Grzegorz Gołąb wyjaśnił, że w związku z kilkoma pismami zarówno firm lokalnych jak i większych przedsiębiorstw (np. firma Tauron) zwołał posiedzenie Przewodniczących poszczególnych komisji jak i wiceprzewodniczących, w którym udział brali również Wójt oraz Skarbnik Gminy w celu wypracowania stanowiska dotyczącego pomocy przedsiębiorcom w tym trudnym okresie. Temat ten był również przedmiotem posiedzenia komisji, gdyż wszyscy radni dostrzegają potrzebę pomocy lokalnym przedsiębiorcom ale z uwagi na dostępne Tarcze Antykryzysowe oraz problemy finansowe Oświaty decyzję o ew. pojedynczych przypadkach umorzenia podatku czy czynszu najmu/dzierżawy Rada pozostawia do rozpatrzenia indywidualnego przez Wójta Gminy.

Rada podjęła tylko uchwałę dotyczącą odstąpienia od naliczenia kary ustawowej za nieterminowe wpłaty podatku – była to kolejna uchwała: 

- Uchwała Nr XVIII/148/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia. 

- Uchwała Nr XVIII/149/2020 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb dodał, iż wysokość tych opłat Rada pozostawia na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, za co Przewodniczący kolejny raz podziękował radnym ponieważ pokazuje to, że wielogodzinna praca na komisjach jest czasem dobrze wykorzystanym i na sesji radni nie mają wątpliwości co do podejmowanych uchwał.

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Ignacy Rożnowski: prośba o wykoszenie traw przy drogach, 

- Radny Robert Jędrzejek: prośba o zamontowanie lustra na Nizowej, 

- Radna Zofia Grabska: oberwana ziemia na Podkosówce i ryzyko załamania asfaltu, 

- Wiceprzewodniczący Zbigniew Michura: prośba o załatanie dziur na Lisówkach, pytania o aktualny status prac nad Studium Zagospodarowania Przestrzennego, prośba o powiększenie obszaru zabudowanego przez przestawienie odpowiedniego znaku w Łąkcie Górnej, 

- Radny Jan Dziedzic: prośba o naprawienie asfaltu podniesionego przez korzenie w przysiółku Brzeziny, 

- Radny Piotr Kępa: prośba o załatanie dziur w drodze w Nagórzu, 

- Przewodniczący Grzegorz Gołąb: usunięcie drzew przy drodze wojewódzkiej od pomnika w stronę Rozdziela. 

Następnie Wójt Gminy Wojciech Wrona odpowiedział na wszystkie zapytania i wolne wnioski. Poinformował także, że od poniedziałku 1 czerwca otwarte będą wszystkie przedszkola i odziały przedszkolne w Gminie, z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. 

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb informując o odbytych spotkaniach i kolejnych próbach poprawy finansów naszej Oświaty a z uwagi na brak działań po stronie komórki Obsługi Oświaty Rada musi podjąć pewne kroki w celu wyjścia z zadłużenia, które jak się okazuje trwa od wielu lat (analiza danych historycznych pokazała, że Oświata naszej Gminy od kilku/kilkunastu lat ma zadłużenia finansowe). 

Poinformował o przyjęciu promesy na modernizację drogi Rozdziele – Laskowa a co za tym idzie pozostawienie tej drogi jako drogi Gminnej (o takie stanowisko zwracała się Gmina Laskowa). 

Ponadto zachęcił mieszkańców naszej gminy i nie tylko do zapisów do Szkoły Muzycznej w Żegocinie (informacja dla kandydatów  do pobrania w załączniku pod tekstem) oraz do skorzystania z oferty Zespołu Szkół w Żegocinie.   Szczegóły oferty edukacyjnej i zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej ZS w Żegocinie.

Przewodniczący podziękował Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu za pracę w trudnym okresie pandemii COVID-19, księżom proboszczom za umożliwienie parafianom uczestnictwa online w Nabożeństwach oraz Mszach Św., wszystkim lekarzom i pielęgniarkom za niełatwą posługę w czasie zagrożenia epidemiologicznego, strażakom za pracę w tym trudnym czasie (składając im jednocześnie życzenia z okazji Święta Strażaka – 4 maj), nauczycielom za dostosowanie się do aktualnej sytuacji i prowadzenie zdalne zajęć i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły walkę z koronawirusem i wspierały nas w tym okresie. 

Na tym zakończono obrady XVIII Sesji Rady Gminy.

Kategorie
Komunikaty