XXI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ - 18.06.2022

kmirowska
20-06-2022

Dwudzieste pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zostało zorganizowane w sali kinowej budynku CKSiT w  Żegocinie, w dniu 18 czerwca 2022 roku. Frekwencja na zebraniu wyniosła 56%.

Przybyłych członków Stowarzyszenia przywitał Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Poinformował o celach zebrania i zaproponował Wojciecha Wronę na Przewodniczącego zebrania. Zaraz po wyborze Wojciech Wrona objął przewodniczenie obradom i przeprowadził wybór sekretarza zebrania (protokolanta), którym został Zdzisław Janiczek.

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru komisji mandatowej, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków, a także przyjęto porządek i regulamin obrad.

Sprawozdanie z działalności organizacji w ostatnim roku, a także w okresie minionej kadencji przedstawił Prezes Tadeusz Olszewski, a sprawozdanie finansowe - skarbnik Jan Truś. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium odczytał jej przewodniczący Zdzisław Barnaś.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 można przeczytać TUTAJ .

Podczas dyskusji poruszono wiele tematów. Wójt Wojciech Wrona podziękował zarządowi i komisji rewizyjnej za pracę, wyraził zadowolenie, że udało się Stowarzyszeniu przetrwać trudny czas epidemii i wykorzystać środki z dotacji na realizację innych zadań, wyraził radość z faktu starań Stowarzyszenia o tożsamość historyczną i kulturę. Uznał, że bolączką organizacji jest brak w niej aktywnego udziału ludzi młodych. Zachęcił do podejmowania kolejnych zadań i życzył udanej realizacji planów.

Mieczysław Blajda zgłosił inicjatywę oznakowania i wykorzystania dla celów turystyki pieszej nowej drogi leśnej i poinformował o fakcie konsultacji tego tematu z PTTK oraz dyrektorką CKSiT.

Jerzy Błoniarz uznał, że Stowarzyszenie zrzesza prawdziwych pasjonatów, chcących przekazać młodemu pokoleniu mieszkańców gminy dorobek ich ojców, dziadków, pradziadków. Wskazał na wielkie zasługi w tej dziedzinie Czesława Pączka i pozostałych członków władz Stowarzyszenia, które weszło w kolejne dwudziestolecie działalności.

Zdzisław Janiczek wskazał na konieczność odnowienia drewnianej kapliczki przy drodze wojewódzkiej w przysiółku Nadole oraz zgłosił inicjatywę upamiętnienia tablicami potyczek partyzanckich z niemieckim okupantem na terenie Żegociny, Łąkty Górnej i Rozdziela.

Stanisław Guzik przypomniał swoją wcześniejszą inicjatywę, uzupełnienia Pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Żegocinie o tablicę poświęconą żołnierzom Batalionów Chłopskich, w tym szczególnie walczącemu na terenie gminy i powiatu oddziałowi partyzanckiemu BCh "Odwet" i jego członkom. Wyraził "niedosyt" dotyczący obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która to uroczystość ma charakter gminny, ale biorą w niej udział właściwe tylko mieszkańcy Łąkty Górnej. Uznał, że powinny wziąć w niej udział w znacznie szerszym zakresie uczniowie i mieszkańcy pozostałych sołectw i szkół.

Joanna Pastuszak-Cybulska poinformowała, że weźmie udział w tegorocznym Biegu Powstania Warszawskiego w Warszawie (31 lipca 2022 r.). Zachęciła do udziału w wędrówkach po Szlaku Beskidu Wyspowego.

Tadeusz Olszewski opowiedział, na czym polega przygotowywany właśnie przez Stowarzyszenie i Fundację "Mapa Pasji" quest "Wyprawa odkrywców po wsi Żegocina". Przypomniał, że w przyszłym roku będzie "okrągła" rocznica 730-lecia założenia parafii i Żegociny. Zaproponował, aby Stowarzyszenie ogłosiło i przeprowadziło z tej okazji konkurs wiedzy dla żegocińskiej młodzieży". Poparł pomysł umieszczenia tablic informujących o potyczkach wojennych na terenie gminy, jak również tablicy poświęconej BCh i oddziałowi "Odwet". Przypomniał, że Stowarzyszenie prowadzi Archiwum Społeczne, w posiadaniu którego jest opracowanie dowódcy tego oddziału Alojzego Świerkota ps. "Ryś" przedstawiające historię tego Oddziału. Poprosił Wójta o wykonanie remontu w pomieszczeniach Izby Regionalnej, bo sypią się tynki i przeciekają rury kanalizacyjne. Przekazał pozdrowienia od Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Czesława Pączka, który aktualnie pracuje nad opracowaniem pamiętnika Agnieszki Zamora - nauczycielki pochodzącej z Rozdziela, która opisuje swoją pracę zawodową w początkowym okresie XX-lecia międzywojennego.

Agata Gajewska zaproponowała wydanie drukiem napisanej ręcznym pismem książki kucharskiej swojej mamy Zofii (m. in. kucharki klasztoru w Staniątkach i później restauracji "Pod Patrią" w Żegocinie), zawierającej dawne, oryginalne przepisy kulinarne sprzed 70 lat.

Wojciech Wrona poinformował o pracach przy lapidarium na cmentarzu w przysiołku Biedroniówka, a także najbliższych imprezach w Żegocinie (Beskidzkie Rytmy i Smaki - 26.06.2022, Złaz na Kamionnej - 10.07.2022). Zaproponował przyjęcie wniosku o udziale Stowarzyszenia w imprezie "Beskidzkie Rytmy i Smaki", poprzez przygotowanie i zaprezentowanie ekspozycji prezentującej Izbę Regionalną, działalność Stowarzyszenia i jego wydawnictwa. Obiecał pomoc samorządu w realizacji zadań przyjętych przez Stowarzyszenie. Poinformował wstępnie o zamiarze (jeśli będzie taka możliwość) przeniesienia galerii, izby regionalnej i siedziby do pomieszczeń byłego domu parafialnego, który biskup zgodził się wydzierżawić samorządowi gminy.

Tadeusz Olszewski przekazał podziękowania za pomoc Urzędu Gminy, w tym pani Agnieszki Kukli, udzielaną Stowarzyszeniu, głównie przy opracowywaniu i rozliczaniu projektów. Zaproponował także ewentualne przeniesienie do tego miejsca Izby Pamięci, która obecnie jest w PSP w Żegocinie, a także wypromowanie żegocińskich miodów na "Beskidzkich Rytmach i Smakach", W tej ostatniej sprawie wypowiedział się także Zdzisław Janiczek, który stwierdził, że żegocińskie miody i pszczelarstwo mają długą tradycję i wysoką jakość i należy je promować.

W dalszej części zebrania przyjęto kilka uchwał, w tym o udzieleniu zarządowi absolutorium oraz przyjęcia planu pracy i planu finansowego na 2022 roku. Po dyskusji zdecydowano obniżyć od 1 lipca 2022 roku składkę członkowską do wysokości 2 zł miesięcznie.

Po przegłosowaniu trybu głosowania przy wyborach na jawny, zebrani dokonali wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Do zarządu zostali wybrani: Blajda Mieczysław, Błoniarz Jerzy, Guzik Stanisław, Olszewski Tadeusz, Truś Jan, a do komisji rewizyjnej Barnaś Zdzisław, Cygan Halina, Gajewska Agata (kadencja 2022 - 2025). Tadeusz Olszewski podziękował za wybór, podziękował przewodniczącemu zebrania, sekretarzowi, członkom komisji za prace na zebraniu i wszystkim za przybycie. Uzgodnił także termin zebrania zarządu (piątek, 24 czerwca br. godz. 9.00). Przyjęcie wniosków przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków zakończyło zebranie.

Przed zakończeniem zebrania o głos poprosiła jeszcze Joanna Pastuszak-Cybulska, która poinformowała o swojej decyzji rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu i podała powody swojej decyzji. Odpowiadając na pytanie Tadeusza Olszewskiego oświadczyła, że nadal będzie jednak redagować "Kronikę Ziemi Żegocińskiej".

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Olszewski

uploads/2022/06/spzz/img20220618105049.jpg
uploads/2022/06/spzz/101335.jpg
uploads/2022/06/spzz/dsc00495.jpg
uploads/2022/06/spzz/dsc00506.jpg
uploads/2022/06/spzz/dsc00511.jpg
uploads/2022/06/spzz/img20220618102255.jpg
uploads/2022/06/spzz/img20220618102654.jpg
Kategorie
Komunikaty