XXIII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 26.11.2020

kmirowska

XXIII sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się w czwartek 26 listopada. W obradach, oprócz 12 radnych brał udział Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona oraz Pani Ewa Bukowiec. Po przywitaniu wszystkich obecnych, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb poprosił o uczczenie minutą ciszy Ś. P. Leopolda Grabowskiego.

Następnie Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad, po której punkt 9. otrzymał brzmienie: Uchwała Nr XXIII/176/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Żegocina od powiatu bocheńskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznym odcinkiem drogi powiatowej nr 2075K w zakresie pełnienia funkcji inwestora. W punkcie 10. dodano Uchwałę Nr XXIII/177/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.

Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

Kolejno nastąpiło odczytywanie i podejmowanie uchwał, z których poniższe zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXIII/170/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026.

- Uchwała Nr XXIII/171/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

- Uchwała Nr XXIII/172/2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr XXIII/173/2020 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień.

- Uchwała Nr XXIII/174/2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr XXIII/175/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. ”.

- Uchwała Nr XXIII/177/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.

Z kolei Uchwała Nr XXIII/176/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Żegocina od powiatu bocheńskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznym odcinkiem drogi powiatowej nr 2075K w zakresie pełnienia funkcji inwestora została przyjęta przy 1 głosie sprzeciwu (Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Michura).

Wszystkie uchwały zostały szczegółowo omówione podczas Komisji odbywającej się w przeddzień Sesji Rady Gminy.

Podobnie przeanalizowana została informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych uczniów szkół na różnych etapach kształcenia na terenie gminy Żegocina oraz pomoc stypendialna - punkt ten został przyjęty wpisem do protokołu.

W następnym punkcie Wójt Gminy Żegocina przedstawił informację międzysesyjną, w której w sposób zwięzły przypomniał najważniejsze wydarzenia gminne, przeprowadzone spotkania, realizowane projekty i wykonane zadania od czasu ostatniej sesji (30.10.2020) oraz przedstawił niektóre planowane inwestycje. Pełna informacja sesyjna do pobrania w załączniku pod relacją. Jak wynika z tej informacji, mimo pandemii, praca Urzędu nie zwalnia za co należą się podziękowania zarówno dla pana Wójta jak i pracowników, wymienionych przez niego.

Żaden z obecnych Radnych nie zgłosił interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrał: radny Bartłomiej Pławecki (przewrócony znak terenu zabudowanego), radny Adam Nożkiewicz (montaż znaku skrzyżowania drogi głównej z podporządkowaną na Nowej Wsi), radny Tomasz Janiczek (prośba o interwencję w sprawie wycięcia drzew na zakręcie od Kamionnej w kierunku Nowej Wsi, naprawa wjazdów na chodnikach w kierunku Pocieszki, pytanie o naprawę zapadniętego asfaltu obok piekarni państwa K.), radna Zofia Grabska (pytanie o termin wykonania przepustu na Podkosówce), radny Jan Dziecic (pytanie o etap sporządzania planu budowy szkoły w Łąkcie, pytanie o zasadność świecenia podwójnych lamp w centrum Żegociny), radny Marcin Fąfara (prośba o wybranie rowów przy drodze powiatowej w Bytomsku), wiceprzewodniczący Zbigniew Michura (pytanie o remont drogi na Lisówkach i wybranie fos na terenie całej gminy).

Następnie Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona odniósł się do wolnych wniosków, po czym Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb zakończył obrady XXIII sesji Rady Gminy Żegocina.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20201127095724_informacja miedzysesyjna listopad 2020.pdf
Kategorie
Komunikaty