XXIV SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 29.12.2020

kmirowska

Ostatnia w tym roku kalendarzowym Sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się we wtorek 29 grudnia. Oprócz 12 Radnych, uczestniczył w niej Wójt Gminy Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Radca Prawny Maria Pławecka Stańdo, Kierownik referatu inwestycji Jan Bujak, Pani Ewa Bukowiec oraz sołtysi wszystkich sołectw gminy Żegocina. 

Po rozpoczęciu sesji i powitaniu gości przez Przewodniczącego Rady Grzegorza Gołębia, nastąpiło odczytywanie i podejmowanie uchwał, które – jak zaznaczył Przewodniczący – zostały bardzo dokładnie przepracowane podczas posiedzeń Komisji.

Poniższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXIV/178/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2026.

- Uchwała Nr XXIV/179/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r.

- Uchwała Nr XXIV/180/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032 – przed odczytaniem Uchwały, Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

- Uchwała Nr XXIV/181/2020 Uchwalenie budżetu Gminy Żegocina na 2021 r. – przed odczytaniem Uchwały, Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2021 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2021 r. Przewodniczący Komisji Budżetowej – Ignacy Rożnowski przedstawił pozytywne stanowisko Komisji na temat budżetu Gminy Żegocina na 2021 r. Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb podziękował w tym miejscu Wójtowi i przede wszystkim Skarbnik – Pani Małgorzacie Matras za czuwanie nad finansami Gminy, ciężką prace, zamknięcie starego roku oraz za wielogodzinne rozmowy i dyskusje podczas posiedzeń Komisji. Wyraził także nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

- Uchwała Nr XXIV/182/ w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Żegocina.

- Uchwała Nr XXIV/183/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipnica Murowana w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

- Uchwała Nr XXIV/184/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Żegocina.

- Uchwała Nr XXIV/186/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łąkcie Górnej oznaczonej jako działka nr 1377.

Z kolei Uchwała Nr XXIV/185/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Żegocinie oznaczonej jako działka nr 1252 została przyjęta przy 1 głosie sprzeciwu.

Po zakończeniu głosowania nad uchwałami, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb przedstawił plan pracy Rady na 2021 rok, który został przyjęty wpisem do protokołu. Następnie przewodniczący poszczególnych Komisji również przedstawili plany pracy na przyszły rok.

W kolejnym punkcie Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona przedstawił informację międzysesyjną (do pobrania pod relacją). Podziękował również Radnym, Kierownikom referatów UG oraz jednostek organizacyjnych, księżom, strażakom, sołtysom oraz wszystkim, z którymi współpracował przez mijające w listopadzie, 2 lata swojej kadencji.

Żaden z Radnych nie złożył pisemnej interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrał: Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb, który podziękował Wójtowi za wydanie Kwartalnika Gminy Żegocina, a w imieniu nieobecnego Wiceprzewodniczącego Pawła Szymbary poprosił o budowę filtrów na ujęciu wody; Sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary (kwestia kupna budynku po placówce Tauronu oraz postawienia nadajnika sieci komórkowej, problem starej sieci światłowodowej, nieświecące lampy przy moście, informacje o składzie komisji ds. problemów alkoholowych, zachęta do głosowania na maszt i flagę); Wiceprzewodniczący Zbigniew Michura (4 przejścia dla pieszych w Łąkcie Górnej wymagające poprawy bezpieczeństwa); Grzegorz Kokoszka (podziękowanie za projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i szkoły w Łąkcie Górnej oraz za montaż barierek).

Wójt Gminy Żegocina odniósł się do wolnych wniosków, a następnie przedstawił film będący skrótem najważniejszych inwestycji i wydarzeń w Gminie Żegocina w 2020 roku.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował Radnym za współpracę nie tylko w 2020 roku, ale i od początku trwania kadencji. Przedstawił także ciekawe statystyki obecnej Rady Gminy Żegocina: odbyły się 24 sesje (9 w bieżącym roku). Od 4. sesji (od kiedy korzysta się z obecnego systemu głosowań) przeprowadzono 150 głosowań, 1941 oddanych głosów, w tym 1912 „za”, 15 „przeciw” i 14 „wstrzymujących się”. Z tego wynika, że 98% oddanych głosów była za podjęciem uchwał. Podziękował także Wójtowi Gminy Żegocina za współpracę z Radą, za działalność na rzecz dobra wszystkich Mieszkańców, pracownikom Urzędu, Kierownikom jednostek, strażakom, księżom, sołtysom i wszystkim, którzy wspólnie pracują na rzecz całej Gminy Żegocina. Przy okazji złożył noworoczne życzenia, a po odśpiewaniu kolędy „Nowy Rok Bieży” zakończył obrady XXIV Sesji Rady Gminy Żegocina. 

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20201229145550_Informacja międzysesyjna 29.12.2020.pdf
Kategorie
Komunikaty