XXV SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 04.02.2021

kmirowska

XXV Sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się w czwartek 4 lutego o godz. 15:30. W obradach uczestniczyło 13 z 15 Radnych, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Pani Ewa Bukowiec, a w pierwszej części także Pan Jan Marcinek – Prezes Zarządu LGD Dolina Raby.

Po powitaniu wszystkich obecnych, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb poprosił Pana Jana Marcinka o przedstawienie krótkiej informacji na temat bieżącej działalności LGD. Prezes Zarządu przedstawił genezę powstania Lokalnej Grupy Działania, jej strukturę oraz korzyści dla Gminy Żegocina jakie wynikają z przynależności do Stowarzyszenia. Wymienił także podmioty, które obecnie mogą się starać o pozyskanie środków z LGD – stowarzyszenia i przedsiębiorcy (z wyłączeniem handlu). Poinformował także o szczegółach budowy altany w Bełdnie i planach na przyszłą działalność LGD. Na zakończenie Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb oraz Wójt Wojciech Wrona pogratulowali pełnienia funkcji i życzyli sukcesów zawodowych.

Zanim rozpoczęto podejmowanie uchwał, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb przedstawił 2 uchwały RIO, które wpłynęły po poprzedniej Sesji, a dotyczyły Uchwały budżetowej.

Następnie nastąpiło odczytywanie uchwał. Poniższe zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXV/187/2021 rozpatrzenie petycji w sprawie „obrony prawdy, godności i wolności człowieka”. (Przed podjęciem członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Robert Jędrzejek przedstawił uzasadnienie Uchwały o nieuwzględnienie petycji),

- Uchwała Nr XXV/188/2021 rozpatrzenie petycji w sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” ”. (Przed podjęciem członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Bartłomiej Pławecki przedstawił uzasadnienie Uchwały o nieuwzględnienie petycji),

- Uchwała nr XXV/189/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19,

- Uchwała Nr XXV/190/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032,

- Uchwała Nr XXV/191/2021 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2021r.,

- Uchwała Nr XXV/192/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dobra.

Uchwała Nr XXV/193/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ należnej w 2021r. została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym (Radny Jan Dziedzic).

Po podjęciu uchwał, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona przedstawił informację o planowanych zadaniach inwestycyjnych w gminie Żegocina na 2021r. – do pobrania pod relacją.

W kolejnym punkcie, którego tematem była informacja z wykonanych zadań w planie remontu dróg wskazanych przez radę po komisji objazdowej, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb przypomniał, że na początku swojej kadencji Rada wykonała takową komisję, której celem był przegląd dróg w naszej gminie oraz wykonanie planu remontów. Poinformował także, że wiele ze wskazanych wtedy zadań już zostało wykonane, a kolejne są w trakcie.

Następny punkt obrad dotyczył Informacji o programie „Czyste Powietrze” i formach dofinansowania – szczegółowo opisany w odrębnym artykule. W krótkim komentarzu, Wójt Gminy Żegocina zachęcił Mieszkańców do skorzystania z pomocy Ekodoradcy w kwestii pozyskiwania środków.

Następnie Wójt Gminy Żegocina przedstawił informację międzysesyjną – do pobrania pod relacją.

Jedyną interpelację, dotyczącą korytek przy DW 965, złożył Radny Robert Jędrzejek. Przewodniczący Grzegorz Gołąb zaproponował zebranie wszelkich uwag dotyczących remontu drogi wojewódzkiej nr 965 i zgłoszenie ich do wykonawcy.

W wolnych wnioskach głos zabrał Radny Adam Nożkiewicz (prośba o włączenie lamp, przykrycie studni na Nowej Wsi); Radny Jan Dziedzic (pytanie o program „Jeżdżę z głową”); Radny Marcin Fąfara (pytanie o projekt chodnika od szkoły do zakładu mechanicznego w kierunku Bytomska); Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szymbara (montaż tablicy ogłoszeń przy nowym przystanku w Bełdnie, dofinansowanie części prac na placu zabaw przy świetlicy w Bełdnie, prośba o interwencję do PZD w kwestii remontu drogi); Radny Grzegorz Kokoszka (interwencja w sprawie oświetlenia drogi wojewódzkiej). Głos zabrał także Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb wspominając o spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie, podziękował Organizatorom Orszaku 3 Króli, zaproponował także postawienie pojemników na zakrętki w naszej gminie. Zachęcił także do lektury nowego numeru Kroniki Ziemi Żegocińskiej i książki kucharskiej wydanej przez KGW Łąkta Górna oraz zapowiedział konkurs na potrawy wykonane z tejże książki a oceniane będą zdjęcia takich potraw. Podziękował także Radnemu Markowi Pajorowi za organizację oprawy muzycznej Mszy Świętej w Rozdzielu w dniu 31 stycznia oraz pogratulował i podziękował rodzicom i wychowawcom jak i wszystkim dzieciom, które w tym dniu przedstawiały wiersze dla babć i dziadków. Radny Bartłomiej Pławecki poinformował o zakupie materiałów na 2 serca do gromadzenia zakrętek.

Następnie Wójt odniósł się do wszystkich wolnych wniosków, po czym Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb zakończył obrady XXV Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty