XXVIII Sesja Rady Gminy Żegocina – 13.05.2021

kmirowska

W czwartek 13 maja odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Żegocina, na której oprócz 13 Radnych obecny był Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, sołtys wsi Bytomsko Alicja Guzik, Kamila Mirowska oraz zaproszeni goście: były kierownik GZOZ w Żegocinie lek. Gabriel Kwinta oraz obecna Kierownik GZOZ w Żegocinie – lek. Krystyna Fąfara-Grygierczyk.

Po przywitaniu wszystkich obecnych, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb podziękował lek. Gabrielowi Kwincie za 28 lat kierowania Ośrodkiem Zdrowia. Do podziękowań dołączył się Wójt Gminy Wojciech Wrona przytaczając krótką informację o historii gminnego Ośrodka Zdrowia, po czym wraz z Przewodniczącym złożył na ręce lek. Kwinty symboliczny bukiet kwiatów oraz skromną pamiątkę. Kolejno głos zabrał lek. Gabriel Kwinta, opowiadając o specyfice pracy w żegocińskim Ośrodku Zdrowia na przestrzeni lat. Podziękował także za życzliwość i współpracę Wójtom, Radnym i przede wszystkim swoim pacjentom.

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. funkcję Kierownika GZOZ w Żegocinie objęła lek. Krystyna Fąfara-Grygierczyk, obecna podczas początkowej część XXVIII Sesji. Wraz z symbolicznym – powitalnym bukietem kwiatów z rąk Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy otrzymała życzenia owocnej współpracy oraz obietnice wsparcia ze strony Samorządu. Kierownik GZOZ podziękowała za zadeklarowane wsparcie, wyrażając swoją nadzieję na jak najlepszą wzajemną współpracę.

W kolejnym punkcie nastąpiło odczytywanie i podejmowanie uchwał, z których każda została szczegółowo omówiona podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 12 maja br. Poniższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXVIII/207/2021 w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.

- Uchwała Nr XXVIII/208/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

- Uchwała Nr XXVIII/209/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2021r.

- Uchwała Nr XXVIII/210/2021 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Bochnia - Powiat opiniującego negatywnie projekt Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

- Uchwała Nr XXVIII/211/2021 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ Solidarność opiniującego negatywnie projekt Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

- Uchwała Nr XXVIII/213/2021 w  sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.

- Uchwała Nr XXVIII/214/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030.

- Uchwała Nr XXVIII/215/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozdzielu przez Gminę Żegocina.

- Uchwała Nr XXVIII/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Łąkcie Górnej oznaczonych jako działka nr 1476/11, 1476/12 i 1060/3 na rzecz Gminy Żegocina.

Uchwała Nr XXVIII/212/2021 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina została przyjęta przy 10 głosach „za” oraz 3 głosach wstrzymujących się (Radny Marcin Fąfara, Radny Robert Jędrzejek, Radny Adam Nożkiewicz).

 Wpisem do protokołu przyjęto kolejny punkt: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2020 r., które zostało omówione podczas posiedzenia Komisji (do pobrania pod relacją z sesji).

Następnie Wójt Gminy Żegocina wygłosił informację międzysesyjną (do pobrania pod relacją z sesji).

Interpelację na piśmie złożył Radny Tomasz Janiczek, a w wolnych wnioskach głos zabrali: Radny Jan Dziedzic (prośba o naprawę mostku pod „Kucami”, pytanie o włączenie oświetlenia mostu w ciągu DW 965, prośba o lustro przy wyjeździe z cmentarza, prośba o poprawę kostki przy Przedszkolu); Radny Tomasz Janiczek (pytanie o termin ukwiecenia centrum Żegociny w ramach Budżetu Obywatelskiego, pytanie o utrzymywanie czystości na nowych przystankach, prośba o uporządkowanie kamieniołomu, przestawienie prośby mieszkańca przysiółka „Kowalówka” w sprawie spływającej wody podczas ulewnych deszczów, prośba o znak ograniczenia wjazdu ciężkich pojazdów na „Patrówkę”, pytanie o zakres prac remontowych drogi w kierunku Bełdna); Radny Robert Jędrzejek (pytanie o korytka wzdłuż drogi DW 965, pytanie o projekt kanalizacji do Pana R., pytanie o terminy przetargów na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego), Radny Ignacy Rożnowski (prośba mieszkańców „Nagórza” o lustro, prośba o projekt chodnika przy drodze gminnej); Radny Adam Nożkiewicz (prośba o czyszczenie rowu przy wjeździe na Nową Wieś oraz przy kapliczce); Radny Marcin Fąfara (prośba o utworzenie przejścia przez drogę powiatowa dla pieszych w przysiółku „Węgry”, prośba o interwencję w sprawie projektu chodnika do Bytomska, prośba o mapę turystyczną Gminy do postawienia przy remizie OSP); Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara (prośba o remont kapliczki w Bełdnie); Przewodniczący Grzegorz Gołąb (informacja o interwencjach, jakie wpłynęły do Rady Gminy, dotyczących remontu drogi „Rola” w Rozdzielu oraz drogi w przysiółku „Kępiaki”). Na wszystkie pytania zadane przez Radnych odpowiedział Wójt Gminy Wojciech Wrona.

Następnie, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował Radnemu Bartłomiejowi Pławeckiemu oraz osobie anonimowej, dzięki którym powstały serca do zbierania nakrętek – 1 w Żegocinie oraz 2 w Łąkcie Górnej. Podziękował także ks. Andrzejowi Basiadze, który nakrętki zbiera już od 2008 roku. Przewodniczący zaprosił także na I Rodzinny Piknik Rowerowy organizowany przez Wójta Gminy Żegocina oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, w dniu 5 czerwca br. (szczegóły znajdują się na stronie www.cksitzegocina.pl oraz www.zegocina.pl). Na zakończenie podziękował Radnym za obecność zarówno podczas Sesji jak i Komisji – odbywanej w Urzędzie i w terenie. Na tym zakończono obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Żegocina.

uploads/2021/05/sesja/dscf5030.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5031.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5033.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5035.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5034.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5037.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5038.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5039.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5040.JPG
uploads/2021/05/sesja/dscf5041.JPG
Kategorie
Komunikaty