WIZYTA RADNYCH W GZOZ ORAZ XXXIX SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 19.05.2022

kmirowska
20-05-2022

W czwartek 19 maja odbyła się 39. Sesja Rady Gminy Żegocina, w której uczestniczyło 12 radnych, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Żegocina Małgorzata Matras, Sekretarz Gminy Żegocina Joanna Pyrz, Sołtys Bytomska Alicja Guzik, Pani Ewa Bukowiec oraz zaproszony gość – Kierownik GZOZ Pani Krystyna Fąfara-Grygierczyk.

Po powitaniu gości, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb wspomniał wizję lokalną radnych w Ośrodku Zdrowia w Żegocinie (w dn. 16 maja br.), a następnie oddał głos Kierownik GZOZ, która przedstawiła informację o funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina. Po informacji, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb podziękował Pani Kierownik oraz całemu personelowi za ogrom pracy wkładany w rozwój i funkcjonowanie GZOZ w Żegocinie. Również Radna Zofia Grabska pogratulowała rozwoju GZOZ w Żegocinie. Podziękowania za dobrą współpracę złożył także Wójt Gminy Wojciech Wrona, życząc dalszych sukcesów.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2021 r. – szczegółowo omówione podczas posiedzeń Komisji, zostało przyjęte wpisem do protokołu i jest do pobrania pod relacją z sesji.

W kolejnym punkcie nastąpiło podejmowanie uchwał – również szczegółowo omawianych podczas posiedzeń Komisji. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXXIX /282/2022 sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- Uchwała Nr XXXIX/283 /2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2022r.

- Uchwała Nr XXXIX/284 /2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2022-2032.

- Uchwała Nr XXXIX/285/2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- Uchwała Nr XXXIX/286/2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

- Uchwała Nr XXXIX/287/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

- Uchwała Nr XXXIX/288/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żegocina za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

- Uchwała Nr XXXIX/289/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/279/2022 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Żegocina z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości.

Następnie Wójt wygłosił informację międzysesyjną, którą można pobrać pod relacją z sesji.

Nikt nie złożył interpelacji, a w wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Ignacy Rożnowski: prośba o wykoszenie poboczy przy drogach gminnych,

- Radny Jan Dziedzic: zapytanie o postępy w procesie budowy nowej szkoły w Łąkcie Górnej; zapytanie o przebieg linii 110; prośba o wykoszenie poboczy,

- Tomasz Janiczek: prośba o dołożenie kamery przy pomniku Św. Floriana; prośba o przypomnienie mieszkańcom o obowiązku przycięcia wystających z posesji gałęzi,

- Radny Adam Nożkiewicz: prośba o uzupełnienie dziur w asfalcie na Nowej Wsi,

- Radny Robert Jędrzejek: zapytanie o powiększenie parkingu na przełęczy Widoma,

- Radna Zofia Grabska: prośba o interwencję w Polskich Wodach w sprawie potoku na Podkosówce; prośba o uzupełnienie poboczy,

- Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara: pytanie o rekrutację w programie Małopolskie Kapliczki; pytanie o remont drogi powiatowej w kierunku Kamionnej; prośba o uzupełnienie siatki na Orliku w Bełdnie,

- Radny Marcin Fąfara: prośba o tablice informacyjne obok przystanków; prośba o remont boiska w Bytomsku.

Na zakończenie Przewodniczący Grzegorz Gołąb podziękował Radnym za obecność podczas sesji oraz podczas wcześniejszej Komisji objazdowej w szkołach. Zaprosił także do udziału w Majówce w Łąkcie Górnej w dniu 29 maja br. Po tym zamknął posiedzenie 39. Sesji Rady Gminy Żegocina.

Wizyta Radnych w GZOZ w Żegocinie - 16.05.2022:

Wizytą Radnych oraz Wójta Gminy w żegocińskim Ośrodku Zdrowia rozpoczęto posiedzenia Komisji Rady w dniu 16 maja br. Podczas wizji lokalnej, Kierownik GZOZ Krystyna Fąfara-Grygierczyk oprowadziła gości po wyremontowanej części budynku, omówiła nowopowstałe przychodnie, a także przedstawiła podstawowe statystyki dotyczące funkcjonowania jednostki. Opowiedziała także o planach dalszej rozbudowy Ośrodka. Radni zgodnie przyznali, iż w GZOZ nastąpiło wiele pozytywnych zmian, bardzo dobrze odbieranych przez wszystkich Mieszkańców. Następnie Radni udali się do sali narad UG w Żegocinie, gdzie miała miejsce dalsza część Komisji.

uploads/2022/05/wizyta-w-gzoz/dscf8566.JPG
uploads/2022/05/wizyta-w-gzoz/dscf8560.JPG
uploads/2022/05/wizyta-w-gzoz/dscf8561.JPG
uploads/2022/05/wizyta-w-gzoz/dscf8562.JPG
uploads/2022/05/wizyta-w-gzoz/dscf8563.JPG
uploads/2022/05/wizyta-w-gzoz/dscf8565.JPG
Kategorie
Komunikaty