XXXV SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 29.12.2021

kmirowska

Lorem ipsum...

29 grudnia 2021 r. odbyła się 35 Sesja Rady Gminy Żegocina. Uczestniczyło w niej 10 radnych, a także: Wójt Gminy Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Radca prawny Maria Pławecka-Stańdo, pani Ewa Bukowiec oraz sołtys Bytomska Alicja Guzik.

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb powitał wszystkich obecnych, po czym nastąpiło odczytywanie uchwał. Poniższe zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XXXV/254/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

- Uchwała Nr XXXV/255/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2021r.

- Uchwała Nr XXXV/256/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2022-2032. (Przed odczytywaniem treści, Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu Uchwały.)

- Uchwała Nr XXXV/257/2021 Uchwalenie budżetu Gminy Żegocina na 2022 r. (Przed odczytywaniem treści, Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt budżetu był dokładnie analizowany na odrębnym posiedzeniu Komisji. Odczytał także pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu oraz na temat możliwości finansowania deficytu. Pozytywną opinię Komisji Budżetowo-Rolnej i Rozwoju Wsi odczytał jej Przewodniczący – Ignacy Rożnowski.) Po jednogłośnym podjęciu Uchwały budżetowej, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb podziękował Skarbnik Gminy Małgorzacie Matras za to, że udało się zamknąć budżet w 2021 roku, a budżet na 2022 rok uwzględnia wnioski Rady. Wyraził także nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

- Uchwała Nr XXXV/258/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Żegocina.

- Uchwała Nr XXXV/259/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji od Gminy Lipnica Murowana zadania publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

- Uchwała Nr XXXV/260/2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.

- Uchwała Nr XXXV/262/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina.

Uchwała Nr XXXV/261/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych oraz określenie zasad na jakich radnym przysługują diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została przyjęta przy 7 głosach „za”, 1 głosie przeciw (Wiceprzewodniczący Zbigniew Michura) oraz 2 głosach wstrzymujących się (Radny Adam Nożkiewicz, Radny Ignacy Rożnowski).

W kolejnym punkcie, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina przedstawił plan pracy Rady na 2022 r., a następnie Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili szczegółowe plany ich pracy. Plany zostały przyjęte wpisem do protokołu.

Następnie Wójt Gminy Żegocina przedstawił krótki film podsumowujący najważniejsze inwestycje i wydarzenia w gminie Żegocina w 2021 roku, po czym wygłosił informację międzysesyjną (do pobrania pod relacją). Podziękował za dobrą współpracę i życzył wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.

Nikt nie złożył interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb (Przekazanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji, która wpłynęła do biura Rady); Radny Robert Jędrzejek (pytanie o realizację programu „Jeżdżę z głową” w 2022 r.)

Adam Nożkiewicz (prośba o załatanie dziur w drodze na Nowej Wsi); Radny Piotr Kępa (podziękowanie za remont drogi „Nagórze-Góry”).

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb podziękował Wójtowi za jego poświęcenie i zaangażowanie, podziękował także pracownikom Urzędu Gminy, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Kierownikom i Dyrektorom poszczególnych jednostek, Sołtysom za współpracę i ich zaangażowanie, a Radzie za jedność i poświęcony czas. Przedstawił także skrótowe statystyki z prac Rady Gminy w mijającym roku. Wyróżnił także 4 radnych, którzy nie opuścili ani jednej sesji, a są to: Marcin Fąfara, Piotr Kępa, Adam Nożkiewicz, Ignacy Rożnowski.

Następnie złożył wszystkim radnym i ich rodzinom, a także mieszkańcom, życzenia szczęśliwego nowego roku, po czym wszyscy zgromadzeni zaśpiewali „Nowy rok bieży”. Tym zakończono obrady XXXV Sesji Rady Gminy Żegocina.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20211230141003_Informacja międzysesyjna 29.pdf
Kategorie
Komunikaty