XXXVIII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 30.03.2022

kmirowska
07-04-2022

Na 38. Sesji Rady Gminy Żegocina, która odbyła się w środę 30 marca, obecnych było 14 Radnych, Wójt Gminy Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Skarbnik Gminy Małgorzata Matras, Pani Ewa Bukowiec, Sołtys Bytomska Alicja Guzik oraz zaproszeni goście: Dyrektor CKSiT Kamila Mirowska i Komendant Gminny OSP Janusz Stańdo.

Po rozpoczęciu obrad, Dyrektor CKSiT Kamila Mirowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie za rok 2021. Sprawozdanie było szczegółowo omówione podczas posiedzenia komisji i zostało przyjęte wpisem do protokołu sesji. Przewodniczący podziękował wszystkim pracownikom CKSiT za całokształt pracy, a Dyrektor podziękowała Radnym oraz Wójtowi za dotychczasową współpracę i wszelką pomoc. Wpisem do protokołu przyjęto także sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie

Następnie Komendant Janusz Stańdo przedstawił (również omawianą na komisji) informację o funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie Gminy Żegocina. Podziękował Radzie Gminy oraz Wójtowi wraz z pracownikami za współpracę. Podziękowania dla wszystkich jednostek OSP za zaangażowanie i pomoc złożył na ręce Komendanta Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy.

Wpisem do protokołu przyjęto także roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021r.

Wszystkie omawiane sprawozdania znajdują się do pobrania pod relacją.

W kolejnym punkcie rozpoczęto odczytywanie i podejmowanie Uchwał, z których wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona wygłosił informację międzysesyjną, którą można pobrać pod relacją z sesji.

Nikt nie złożył interpelacji, a w wolnych wnioskach głos zabrali:

- Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb: prośba o interwencję w Starostwie Powiatowym odnośnie chodnika przy drodze powiatowej Żegocina-Bytomsko w kwestii dokończenia chodnika, wykonania projektu całego odcinka chodnika, zaprojektowania chodnika od szkoły w Bytomsku do zakładu mechanicznego.

- Radny Piotr Kępa: zapytanie w imieniu mieszkańca Krzysztofa G. o rozwiązanie problemu zalewania jego działki podczas deszczów.

- Radny Marcin Fąfara: prośba o wykonanie projektu kanalizacji w Bytomsku.

- Radny Adam Nożkiewicz: prośba o naprawę ławki przy kapliczce, prośba o lampy na skrzyżowaniu z drogą powiatową, prośba o wybranie rowu przy drodze powiatowej.

- Radna Zofia Grabska: prośba o poprawę płyt przy moście w Łąkcie Górnej oraz uzupełnienie poboczy przy cmentarzu.

- Radny Robert Jędrzejek: prośba o tablicę informacyjną przy szkole w Rozdzielu.

- Radny Ignacy Rożnowski: prośba o oznakowanie ograniczenia prędkości przy drodze powiatowej.

- Radny Jan Dziedzic: prośba o zapewnienie worków z asfaltem.

- Wiceprzewodniczący Zbigniew Michura: informacja o awarii kolektora.

Następnie Wójt Wojciech Wrona odpowiedział na wszystkie wolne wnioski.

Na zakończenie, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb złożył życzenia wszystkim Sołtysom z okazji ich święta, podziękował za wsparcie i współpracę. Zaprosił także wszystkich mieszkańców na Misterium Męki Pańskiej, które zostanie wystawione w sali widowiskowej CKSiT w sobotę 9 kwietnia o godzinie 19:00 i niedzielę 10 kwietnia o 17:00. Zachęcał także Mieszkańców do włączenia się w różne aktywności: do Zespołu Ludowego Łąkta, Orkiestry Dętej, czy Klubu Sportowego Beskid. Tym zakończył obrady 38. Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty