Zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje: § 1. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zakazuje się na terenie województwa małopolskiego organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków. § 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do czasu uchylenia rozporządzenia. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości województwa małopolskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210423121018_akt.pdf
Kategorie
Komunikaty