Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Żegocina

maffek
19-06-2020

   Przewodniczący Rady Gminy Żegocina     informuje mieszkańców,  

   że XIX Sesja Rady Gminy Żegocina  

   odbędzie się w dniu   26 czerwca 2020r. /piątek/ - godz. 15-ta.

   sala narad Urzędu Gminy Żegocina.  

  PORZĄDEK OBRAD: 

   

  1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy. 

  2. Raport Wójta o stanie Gminy za 2019r.- Debata o stanie Gminy. 

  3 Uchwała Nr XIX/150/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 

  4. Sprawozdanie finansowe Gminy Żegocina za 2019r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2019r. 

  5.Uchwała Nr XIX/ 151 /2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żegocina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

  6. Uchwała Nr XIX/ 152 /2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2019 

  7. Uchwała Nr XIX/153/ 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. 

  8.Uchwała Nr XIX/ 154/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2020r. 

  9. Uchwała Nr XIX/155/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

  10. Uchwała Nr XIX/156/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

  11. Uchwała Nr XIX/157/2020 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. 

  12. Uchwała Nr XIX/158/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Żegocina na rok szkolny 2020/2021. 

  13. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy. 

  14. Interpelacje, zapytania - na piśmie. 

  15. Wolne wnioski . 

  16. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

   

   

   

  Transmisję z Sesji Rady Gminy wyjątkowo dziś będzie można oglądać pod linkiem:  

https://posiedzenia.pl/ZEGOCINA

   w zakładce TRANSMISJA

   

   

  Z poważaniem 

  Przewodniczący Rady Gminy 

  Grzegorz Gołąb 

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców gminy, że w dniu 26 czerwca 2020r /piątek/ o godz.15-tej.  w sali narad Urzędu Gminy Żegocina odbędzie się Sesja Rady Gminy na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Żegocina za 2019r. 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.z 2020, poz.713/ w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja,  tj. 25 czerwca 2020r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

W załączeniu:
Kategorie
Komunikaty