Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XLI Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 14 września  2022r. godz. 15.30 sala  narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie  XLI  Sesji Rady Gminy.     
2. Uchwała  Nr XLI/ 302/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2022r
3. Uchwała Nr  XLI/303 / 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina  na lata 2022-2032.
4. Uchwała Nr XLI/304/2022 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.
5. Uchwałą Nr XLI/305/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  Żegocina.
6. Uchwałą Nr XLI/306/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Żegocina.
7. Uchwałą Nr XLI/307/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze gminnej.
8. Uchwałą Nr XLI/308/2022 o zmianie uchwały Nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym  powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii.
9. Uchwała Nr XLI/309/2022 o zmianie Uchwały nr XI/97/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
10.  Wykonanie budżetu gminy Żegocina za I półrocze 2022 r. w tym realizacji zobowiązań finansowych gminy.
11. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
12. Interpelacje , zapytania - na piśmie.
13. Wolne wnioski .
14. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.                      

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty