Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XLIX Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 30 maja 2023r. godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy.    

2. Uchwała Nr XLIX/355/2023 zmiany budżetu Gminy Żegocina  na 2023r.

3. Uchwała Nr XLIX/356/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Żegocina  na lata 2023-2032.

4. Uchwała Nr XLIX/357/2023 w sprawie uznania petycji za nie zasługującą na uwzględnienie.

5. Uchwała Nr XLIX/358/2023 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Żegocina.”

6. Uchwała Nr XLIX/359/2023 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.

7. Uchwała Nr XLIX/360/2023 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

8. Uchwała Nr XLIX/361/2023 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

9. Uchwała Nr XLIX/362/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 754/5 obr. Żegocina pod automat do sprzedaży zniczy.

10. Uchwała Nr XLIX/363/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 114m2 w budynku nr 240 w Żegocinie.

11. Uchwała Nr XLIX/364/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości  zabudowanej nr 658 położonej w Rozdzielu przez Gminę Żegocina.

12. Uchwała Nr XLIX/365/2023 w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część B.

13. Uchwała Nr XLIX/366/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Żegocina.

14. Uchwała Nr XLIX/367/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Żegocina za 2022 rok.

17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2022 r.

18. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

19. Interpelacje, zapytania - na piśmie.

20. Wolne wnioski.  

21. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj

Kategorie
Komunikaty