Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców,
że XVIII Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu
28 maja 2020r. /czwartek / - godz. 15-ta. sala narad Urzędu Gminy Żegocina.


PORZĄDEK OBRAD:    

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.
2. Prezentacja multimedialna z okazji XXX Lecie odrodzenia Samorządu Gminnego.
3. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
4. Interpelacje, zapytania - na piśmie.
5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny w 2019r.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2019 r
7. Uchwała Nr XVIII/145/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Żegocina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020
8. Uchwała Nr XVIII/146/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020 - 2026.
9. Uchwała Nr XVIII/147/20120 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020.
10.Uchwała Nr XVIII/148/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12.Zamknięcie obrad  XVIII Sesji Rady Gminy.


W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach  XVIII Sesji Rady Gminy.
Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj .

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz GołąbKategorie
Komunikaty