Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXVIII  Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 13 maja 2021r. o godz. 15.30 sala  narad Urzędu Gminy Żegocina.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie  XXVIII Sesji Rady Gminy.

2. Uchwała Nr XXVIII/207/2021 w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.

3. Uchwała Nr XXVIII/208/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

4. Uchwała Nr XXVIII/209/2021  w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2021r.

5. Uchwała Nr XXVIII/210/2021  w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Bochnia - Powiat opiniującego negatywnie projekt Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

6. Uchwała Nr XXVIII/211/2021 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska NSZZ Solidarność opiniującego negatywnie projekt Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

7. Uchwała Nr XXVIII/212/2021 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

8. Uchwała Nr XXVIII/213/2021 w  sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.

9. Uchwała Nr XXVIII/214/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu   i harmonogramu opracowania  projektu Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022-2030.

10. Uchwała Nr XXVIII/215/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozdzielu przez Gminę Żegocina.

11. Uchwała Nr XXVIII/216/2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Łąkcie Górnej oznaczonych jako działka nr 1476/11, 1476/12 i 1060/3 na rzecz Gminy Żegocina.

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2020 r.

13. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.                     

   

 

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach  XXVIII Sesji Rady Gminy.

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj :  https://portal.posiedzenia.pl/ZEGOCINA?action=live 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty