Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXXIII Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 29 listopada 2021r. o godz. 15 -tej. sala narad Urzędu Gminy Żegocina.


PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXXIII/ 240/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.
3. Uchwała Nr XXXIII/241/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2021 r.
4. Uchwała Nr XXXIII/242/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
5. Uchwała Nr XXXIII/243/2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień.
6. Uchwała Nr XXXIII/244/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Uchwała Nr XXXIII/245/2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. ”.
8. Uchwała Nr XXXIII/246/2021 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Żegocina.
9. Uchwała Nr XXXIII/247/2021 w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej w budynku położonym na działce nr 757 w Żegocinie.
10. Uchwała Nr XXXIII/248/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna.
11. Uchwała Nr XXXIII/249/2021 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żegocina.
12. Uchwała Nr XXXIII/250 /2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 41 m2 w budynku Urzędu Gminy Żegocina.
13. Uchwała Nr XXXIII/251/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 1122/3 w Żegocinie.
14. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
15. Interpelacje, zapytania - na piśmie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj :
https://portal.posiedzenia.pl/ZEGOCINA?

Kategorie
Komunikaty