Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXXVII Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 23 lutego 2022r. godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Żegocina.
3. Uchwała Nr XXXVII /267/2022 o zmianie Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 28.11.2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina.
4. Uchwała Nr XXXVII/268/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy " nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0078 /21-00 Nr naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
5. Uchwała Nr XXXVII/269/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2022r.
6. Uchwała Nr XXXVII/270/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2022-2032.
7. Uchwała Nr XXXVII/271/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022- 2030.
8. Uchwała Nr XXXVII/272/2022 o zmianie Uchwały w sprawie utworzeniu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i nadania statutu temu Zespołowi.
9. Uchwała Nr XXXVII/273/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 1378/5 w Łąkcie Górnej.
10. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
11. Interpelacje i zapytania na piśmie.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj.

 

Kategorie
Komunikaty