ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030, Wójt Gminy Żegocina zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r.

w następujących formach:

    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zegocina.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.

    b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Żegocina, Żegocina 316, 32–731 Żegocina z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.

    c) bezpośrednio do sekretariatu lub na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Żegocina godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Żegocina.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji

z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni Mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210817092331_Fiszka projektowa.pdf
Kategorie
Komunikaty