Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że LII Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 19 września 2023r. godz. 15.30 sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy.
2. Wykonanie budżetu gminy Żegocina za I półrocze 2023 r. w tym realizacji zobowiązań finansowych gminy.
3. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie – gospodarka odpadami.
4. Uchwała Nr LII/385/2023 w sprawie  powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych  kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027.
5. Uchwała Nr LII/386/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej GZOZ.
6. Uchwała Nr LII/387/2023 w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w Gminie Żegocina.
7. Uchwała Nr LII/388/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
8. Uchwała Nr LII/389/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 148,56 m2 w budynku Urzędu Gminy Żegocina.
9. Uchwała Nr LII/390/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności działki nr 826/4 obr. Łąkta Górna stanowiącej drogę.
10. Uchwała Nr LII/391/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek nr 754/4 i 754/6 w Żegocinie.
11. Uchwała Nr LII/392/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w budynku nr 378 w Żegocinie.
12. Uchwała Nr LII/393/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości nr 658 położonej w Rozdzielu przez Gminę Żegocina.
13. Uchwała Nr LII/394/2023 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego Bytomsko OSP /strona prawa/ zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina w miejscowości Bytomsko.
14. Uchwałą Nr LII/395/2023 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
15. Uchwała Nr LII/396/2023 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.
16. Uchwała Nr LII/397/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2023r.
17. Uchwała Nr LII/398/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2023-2032.
18. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.  
19. Interpelacje, zapytania - na piśmie.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Gołąb

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj .

Kategorie
Komunikaty