48. SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 30.03.2023

kmirowska
31-03-2023

W czwartek 30 marca odbyła się 48 Sesja Rady Gminy Żegocina, w której wzięło udział 13 radnych, Wójt Gminy Pan Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Matras, Sekretarz Gminy Pani Joanna Pyrz, Mecenas Pani Maria Pławecka-Stańdo, Pani Ewa Bukowiec oraz zaproszeni goście: Pan Tadeusz Olszewski, Komendant Gminny OSP Pan Janusz Stańdo, Pani Agnieszka Grabowska, sołtysi wsi, Dyrektor CKSiT Pani Magdalena Adamska-Urban, Kierownik Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Bury.

Po zatwierdzeniu zmian w porządku obrad porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu całej Rady podziękował Pani Agnieszce Grabowskiej za 4 lata pełnienia funkcji sołtysa, poświęcenie i zaangażowanie. Do podziękowań dołączył się również Wójt Gminy Wojciech Wrona. Wręczono ustępującej sołtys Bełdna symboliczny bukiet kwiatów oraz pamiątkową statuetkę. Przy okazji powitano sołtysów wybranych na kolejną kadencję.

W kolejnym punkcie, w związku z 20-leciem powstania serwisu gminnego zegocina.pl, Przewodniczący Rady serdecznie podziękował jego twórcy – Panu Tadeuszowi Olszewskiemu, który z kolei przedstawił prezentację o powstaniu i historii gminnej strony Żegociny. Po prezentacji, Pan Tadeusz Olszewski otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy kosz podarunkowy oraz pamiątkową tabliczkę z podziękowaniami, jako symboliczne podziękowanie za całokształt pracy.

Następnie Komendant Gminny OSP przedstawił informację o funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie Gminy Żegocina. Po raporcie, Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy podziękowali Komendantowi za posługę, jaką wykonują wszyscy druhowie-strażacy OSP z terenu gminy Żegocina.

Kolejno, sprawozdanie z działalności CKSiT w 2022 r. przedstawiła Dyrektor Magdalena Adamska-Urban. Przewodniczący Rady podziękował Dyrektor za wszelkie podejmowane inicjatywy. Następnie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki przedstawiła Kierownik Pani Małgorzata Bury. Po sprawozdaniach głos zabrał Wójt Gminy, dziękując gminnym instytucjom kultury za rzetelne prowadzenie placówek, za wszelkie działania oraz za współpracę.

(Wszystkie sprawozdania są do pobrania pod relacją z sesji.)

Po sprawozdaniach przystąpiono do podejmowania uchwał:

- Uchwała Nr XLVIII/345/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała NR XLVIII/346/2023 zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2023r (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVIII/347/ 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2023-2032. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVIII/348/2023 w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2023 r. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVIII/349/2023 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żegocina oraz ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym – radny Ignacy Rożnowski)

- Uchwała Nr XLVIII/350/2023 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Żegocina odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym – radny Ignacy Rożnowski)

- Uchwała Nr XLVIII/351/2023 w sprawie zmiany Statutu Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha w Żegocinie.” (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała Nr XLVIII/352/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach dla których Gmina Żegocina jest organem prowadzącym. (przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym – wiceprzewodniczący Paweł Szymbara)

- Uchwała Nr XLVIII/353/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna. (przyjęta jednogłośnie)

- Uchwała nr XLVIII/354/2023 o zmianie uchwały nr XLII/344/2023 z dnia 02.03.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Żegocina, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. (przyjęta jednogłośnie)

Po podejmowaniu uchwał, wpisem do protokołu przyjęto Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022, które zostało przedstawione radnym na posiedzeniu Komisji w dniu 29.03.2023 (sprawozdanie w załączniku poniżej)

Następnie informację międzysesyjną wygłosił Wójt Gminy Wojciech Wrona (do pobrania pod relacją). W nawiązaniu do informacji międzysesyjnej, radny Robert Jędrzejek zapytał o możliwość remontu przez Lasy Państwowe drogi „na wilczy Rynek” na co Wójt odpowiedział pozytywnie. A Przewodniczący Grzegorz Gołąb ponownie poprosił o sprawdzenie możliwości doprowadzenia wody Zuber do centrum Żegociny (altana z doprowadzoną wodą ze źródełka w centrum)

Nikt nie złożył interpelacji na piśmie, a w wolnych wnioskach głos zabrali:

- Przewodniczący Grzegorz Gołąb: poinformował o komisji objazdowej planowanej na 17 kwietnia oraz o rozpatrzeniu i uzgodnieniu stanowiska w sprawie pism jakie wpłynęły do Rady Gminy, które były przedstawione na poprzedniej sesji: pierwsze dotyczyło remontu drogi w Łąkcie Górnej, a drugie służebności dojazdu do Leśniczówki. Przewodniczący podziękował Wójtowi oraz Komisji Budżetowo-Rolnej i Rozwoju Wsi za przygotowanie przygotowanie i analizę zgromadzonej dokumentacji i przedstawienie swojego stanowiska na posiedzeniu Komisji, do którego żaden z Radnych nie miał uwag. Poinformował także o wpłynięciu petycji, która została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformował także, o planowanym spotkaniu radnych, sołtysów oraz pracowników gminy w sprawie aktualizacji okręgów wyborczych.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Adam Nożkiewicz: podziękowanie za remonty dróg.

- Radny Jan Dziedzic: prośba o podsypanie pobocza na drodze gminnej w kierunku kościoła w Łąkcie Górnej. Odp. Wójta: zostanie to uwzględnione podczas pozimowych remontów dróg

- Wiceprzewodniczący Rady Paweł Szymbara: prośba o interwencję w sprawie osuwiska na drodze powiatowej w Bełdnie; pytanie o etap prac budowy stacji filtrów przy ujęciu wody w Bełdnie. Odp. Wójta: dokumentacja jest w trakcie przygotowania przez Powiat odnośnie naprawy osuwiska, ale będzie wystosowana prośba o doraźną jego naprawę. Zostało wykonane rozeznanie cenowe budowy filtrów, odbyło się już spotkanie z wykonawcą.

- Radny Grzegorz Kokoszka: podziękowanie za zorganizowanie wycinki drzew w przysiółku Madejówka w Łąkcie Górnej.

- Radny Marcin Fąfara: pytanie o regulację potoku w Bytomsku. Odp. Wójta: Nie mamy informacji o podsumowaniu po przeprowadzonych oględzinach ale wiadomo, że prace w tym temacie trwają.

Po wolnych wnioskach, Przewodniczący poinformował, że decyzją Rady obecna Forma Funduszu Sołeckiego pozostanie na kolejny rok czyli na 2024 (brak zmiany nie wymuszał podejmowania uchwały w tym temacie)

Na zakończenie, Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb podziękował Radnym, szczególnie tym, którzy prowadzili zebrania wiejskie, Wójtowi, Sekretarz i pracownikom za obsługę zebrań. Złożył także serdecznie Życzenia Wielkanocne. Tym zakończono posiedzenie sesji Rady Gminy Żegocina.

uploads/2023/03/sesja-48/20230330163649.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/20230330163714.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/20230330165159.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/20230330173630.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/20230330173748.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/20230330180156.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/20230330180213.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/20230330180221.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330155439.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330155609.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330155615.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330155620.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330155625.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330155650.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160017.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160022.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160030.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160232.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160243.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160249.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160251.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160313.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160657.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330160701.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330163021.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330163023.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330163024.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330163027.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330163031.jpg
uploads/2023/03/sesja-48/img20230330163035.jpg
Kategorie
Komunikaty