Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

maffek
0 Komentarzy
25-01-2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie zaprasza osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w 2024 roku do kontaktu z GOPS Żegocina.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 06 luty 2024r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żegocinie. Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel.:  14/ 61 32 002 w godzina pracy Ośrodka tj. poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30 piątek od 7.30 do 14.30  oraz na stronie: 

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024   . 

  

 Celem zgłoszenia do programu należy dołączyć następujące dokumenty: 

  1.  Karta zgłoszenia do programu.
  2.   Karta zakresu czynności.
  3.   Klauzula informacyjna RODO.
  4.  Orzeczenie o niepełnosprawności


  

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby: 

  1.  Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8   orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
  2.  osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: 

 -  o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo 

 -  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  albo 

 -  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.      

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym: 

  1.  Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, 
  2.  Wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, 
  3.  Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, 
  4.  Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 

  

 Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Kategorie
Komunikaty