XIII SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA - 28.10.2019

kmirowska

W poniedziałek 28 października br. odbyła się Sesja Rady Gminy Żegocina, na której zebrało się 12 z 15 radnych (nieobecni: Bartłomiej Pławecki, Paweł Janiczek, Marek Pajor) 

Na początku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb pogratulował obecnemu na sali panu Tomaszowi Cudejko wygrania konkursu na dyrektora Szkoły Muzycznej w Żegocinie i podziękował za chętne uświetnianie gminnych uroczystości. Gratulacje złożył także wójt Gminy Wojciech Wrona , który życzył także dalszej owocnej pracy. 

Następnie wójt przedstawił informację międzysesyjną , w której zawarł informacje między innymi na temat: 

- swojego uczestnictwa w: zebraniach wiejskich, zebrania dotyczącego powołania Bocheńskiej Organizacji Turystycznej, forum wójtów, uroczystości XX-lecia powstania Powiatu Bocheńskiego, Małopolskiej Gali Strażackiej (podczas której komendant Janusz Stańdo zajął wysokie 3. miejsce w kategorii „Najlepszy Strażak OSP”), konferencji „Karpacka Przestrzeń”, konferencji dotyczącej promocji zdrowia, odebraniu prac remontowych w remizie OSP w Łąkcie Górnej, oddaniu do użytku wyremontowanego budynku przedszkola w Łąkcie Górnej 

- odbiorów wyremontowanych dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego (z wyjątkiem Rozdziela, gdzie wymagane są poprawki) 

- inwestycjach: wykonanie progu zwalniającego obok budynku ZS w Żegocinie, zakończenie 2. etapu prac na cmentarzu wojennym w Żegocinie (cmentarz parafialny), remont drogi w przysiółku Koszary w Żegocinie, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w przysiółku Przylasek w Łąkcie Górnej i mostu zastępczego w Łąkcie Górnej oraz trzeciego pasa ruchu na Widomej; mającej się rozpocząć niebawem budowie lewoskrętu na skrzyżowaniu do szkoły w Żegocinie. 

W kolejnym punkcie wójt odpowiedział na interpelacje z poprzedniej sesji, a kolejną złożył radny Robert Jędrzejek. 

Po interpelacji, Radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały

- Uchwała Nr XIII/107/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bocheńskiemu, na realizację zadania p.n. „ rozbudowa drogi powiatowej nr 2071k w km od 0+952 do km 1+287 w miejscowości Łąkta Górna w km od 2+093 do km 3+ 691 w  miejscowości Łąkta Górna, Łąkta Dolna i Kierlikówka, oraz w km od 18+616 do km 18+907 w miejscowości Łapanów, powiat bocheński”.

- Uchwała Nr XIII /108 /2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019 - 2027. - Uchwała Nr XIII/109 /2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019. 

- Uchwała Nr XIII/110 /2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

- Uchwała Nr XIII/ 112 /2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bytomsku oznaczonej jako działka nr 137/1 na rzecz Gminy Żegocina. 

- Uchwała Nr XIII/113/2019 w  sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. 

- Uchwała Nr XIII/114/2019 w  sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żegocinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w  Żegocinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żegocinie. 

- Uchwała Nr XIII/111 /2019 w sprawie odrzucenia petycji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej przysiółek „KONICE” została przyjęta przy 8 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” (Zbigniew Michura, Robert Jędrzejek), a 2 radnych wstrzymało się od głosu (Zofia Grabska, Jan Dziedzic). 

W wolnych wnioskach głos zabrali: radny Jan Dziedzic (nierówny chodnik w Łąkcie Górnej od dawnego sklepu motoryzacyjnego do skrzyżowania na cmentarz); radny Marcin Fąfara (prośba o odśnieżanie w okresie zimowym drogi nr 36 i posypywanie dróg nr 58 i 453 w Bytomsku); radny Robert Jędrzejek (niszczenie wjazdu na punkt widokowy na Widomej przez ciężki sprzęt); radny Tomasz Janiczek (usunięcie drewnianego słupa na boisku przy budynku szkoły w Żegocinie); radny Adam Nożkiewicz (usunięcie kłody z rury kanalizacyjnej); sołtys Tadeusz Stary (konieczność wykonania kanalizacji w przysiółku „Konice” w Łąkcie Górnej); wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Michura (osuwisko i zwisające gałęzie na drodze gminnej w przysiółku „Lisówki”), przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb (ograniczenie parkowania ciężarowych samochodów na parkingu pod osiedlem „Przybyszówka”, prośba o aktualne rozkłady busów na stronie internetowej Gminy oraz na przystankach). 

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Michura zwrócił także uwagę na problem, czy po zwiększeniu ilości ścieków, obecna oczyszczalnia w Łąkcie Górnej będzie w stanie je przerobić. 

Z kolei Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy przedszkola w Łąkcie Górnej, a szczególne mieszkańcom Łąkty Górnej wraz z sołtysem za prace włożone w upiększanie terenu wokół wyremontowanego budynku przedszkola. 

Podał także do informacji 3 komunikaty: 1. Ukończeniu pracy komisji statutowej nad Statutem Gminy Żegocina (który zostanie podany w najbliższym czasie do publicznej wiadomości), 2. Planowanym uruchomieniu „portalu mieszkańca”, 3. Nadziei na dalsze, owocne rozmowy z dyrektorami placówek oświatowych na temat kondycji oświaty w gminie. 

Po tym nastąpiło zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty