XX SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 14.08.2020

kmirowska

XX sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się w piątek 14 sierpnia. W dalszym ciągu, ze względów bezpieczeństwa oprócz radnych brali udział wyłącznie: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Matras, Pani Ewa Bukowiec oraz Sołtys wsi Bytomsko – Pani Alicja Guzik.

Po przywitaniu wszystkich obecnych przez Przewodniczącego Rady Gmina Grzegorza Gołębia nastąpiło podejmowanie uchwał, omawianych szczegółowo na komisji. Poniższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie:

- Uchwała Nr XX/159/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2020-2030 

- Uchwała Nr XX/160/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2020r. 

- Uchwała Nr XX/161/2020 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

- Uchwała Nr XX/162/2020 o zmianie uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Z kolei Uchwała Nr XX/163/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Żegocinie została przyjęta przy 1 głosie sprzeciwu (Radny Bartłomiej Pławecki). Z powodu ograniczonej ilości osób mogących brać udział w sesji, nie zapraszano innych osób związanych z utworzeniem Branżowej Szkoły II stopnia. 

W następnym Punkcie Wójt Gminy Żegocina wygłosił informację międzysesyjną, w której przypomniał najważniejsze wydarzenia gminne, przeprowadzone spotkania i wykonane zadania od czasu ostatniej sesji oraz przedstawił niektóre planowane inwestycje. Pełna informacja sesyjna do pobrania w załączniku pod relacją.

Ponieważ nikt nie zgłosił interpelacji na piśmie, przystąpiono do wolnych wniosków. W wolnych wnioskach głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb (informacja o piśmie w sprawie dzierżawy „Bacówki”, zastrzeżenia co do czystości centrum Żegociny – głównie zarośnięte chodniki oraz chodnik w stronę Przybyszówki); Radny Robert Jędrzejek (pytanie o dokumentację na kanalizację do Państwa R. w Rozdzielu, przewrócony krzyż choleryczny w Rozdzielu), Radny Adam Nożkiewicz (znak ostrzegawczy na drodze na Nową Wieś, prośba o zamontowanie większych koszy na punkcie widokowym na Widomej), Radny Piotr Kępa (Zatkany przepust „Na górach”, prośba o naprawę drogi do Pana Z. zniszczonej po ostatnich opadach), Radny Ignacy Rożnowski (prośba o wstawienie lustra w przysiółku Nagórze w Bytomsku), Radny Marcin Fąfara (prośba o wybranie rowów przy drodze powiatowej Rajbrot-Żegocina w miejscowości Bytomsko, znak ograniczający prędkość w przysiółku Nagórze w Bytomsku), Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Szymbara (interwencja w PZD w sprawie tablicy informacyjnej przy wjeździe do Bełdna, prośba o naprawę przystanku w Bełdnie, prośba o pozyskanie środków na modernizację i ustabilizowanie kapliczki w Bełdnie wpisanej do rejestru zabytków); Radny Tomasz Janiczek (położenie asfaltu na poszerzeniu obok Państwa K. w Żegocinie, prośba o zmiany w nawigacjach, które kierują samochody ciężarowe w złe drogi, pytanie o koszenie poboczy przy drogach), Zofia Grabska (podziękowanie za naprawę drogi po ostatnich ulewach, prośba o poprawę drogi w okolicach osuwiska na „Podkosówce” w Łąkcie Górnej).

Następnie Wójt Gminy Żegocina odniósł się do wolnych wniosków. Po tym, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb zakończył obrady XX Sesji Rady Gminy Żegocina.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20200815150127_Informacja międzysesyjna Wójta.pdf
Kategorie
Komunikaty